Protokół z przeglądu ofert 

działając na podstawie art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.), 19 lipca 2023 r. ogłosił otwarty nabór Partnera do współpracy w celu realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 

Ogłoszenie zostało w dniu 19.07.2023 r. upublicznione na stronie: https://spzoz.wlodawa.pl/9-aktualnosci/544-nabor-partnera-w-ramach-programu-interreg-next-polska-ukraina-2021-2027 

Termin na złożenie Formularzy ofert upłynął 11.08.2023 r. 

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło  1 zgłoszenie od następującego Wnioskodawcy:

  1. Fundacja KADR, ul. Poznańska 2 C, 35-084 Rzeszów, NIP: 8151808224, strona www: fundacjakadr.pl 

Komisja oceniająca Wniosku stwierdziła, że formularz zgłoszeniowy następujących Wnioskodawców spełniły wszystkie kryteria formalno-prawne: 

Fundacja KADR, ul. Poznańska 2 C, 35-084 Rzeszów, NIP: 8151808224 

W związku, z czym powyżej wymienione Formularze zostały poddane ocenie wg określonych w ogłoszeniu kryteriów merytorycznych.

Wnioskodawca mógł otrzymać maksymalnie 50 pkt.

Zgłoszenie Fundacji KADR, z siedzibą w Rzeszowie spełniło wszystkie kryteria formalno-prawne oraz spełniło wymagania merytoryczne w najwyższym stopniu, otrzymując łącznie 50 pkt. 

Wybrano na Partnera do realizacji projektu w ramach Naboru Partnera do współpracy w celu realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027:

Fundacja KADR z siedzibą w Rzeszowie. 

Lista rankingowa ocenionych wniosków złożonych w otwartym naborze na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach: 

Wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-prawną i zostały skierowane do oceny merytorycznej

  1. Fundacja KADR, ul. Poznańska 2 C, 35-084 Rzeszów, NIP: 8151808224, strona www: fundacjakadr.pl 

Wnioski niespełniające kryteriów formalno-prawnych

Nie dotyczy 

Wnioski pozostawione bez rozpatrzenia

Nie dotyczy 

Wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną:

  1. Fundacja KADR, ul. Poznańska 2 C, 35-084 Rzeszów, NIP: 8151808224 

Włodawa, dnia 16.08.2023 r.

Do pobrania: Protokół z przeglądu ofert (PDF, 500 kb)