Wnioskodawca i Partner wspólnie opracują wniosek o dofinansowanie w odpowiedzi na w/w konkurs, a w przypadku dofinansowania będą wspólnie realizować projekt.

Planowany zakres projektu, zgodnie z celami konkursu to np.:

 • zakup wyposażenia, przebudowa, rozbudowa, remont obiektów świadczących usługi zdrowotne (profilaktyka i diagnostyka, specjalistyczne usługi zdrowotne, opieka długoterminowa);
 • poprawa wydajności rejestracji pacjentów; 
 • poprawa diagnostyki/profilaktyki i jej funkcjonowania;
 • rozwój wspólnej transgranicznej oferty placówek opiekuńczych świadczących usługi
 • w zakresie profilaktyki i diagnostyki na całym obszarze objętym Programem;
 • poprawa dostępu do medycyny specjalistycznej (w szczególności medycyny związanej
 • z chorobami układu krążenia, nowotworami, medycyną ratunkową, chorobami i zaburzeniami psychicznymi); 
 • rozwój wspólnej transgranicznej oferty instytucji opieki zdrowotnej i szpitali; 
 • zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej i osób wykluczonych;
 • opracowywanie i wdrażanie strategii, planów działania, rozwiązań, innowacyjnych programów i projektów, a także opracowywanie rozwiązań dotyczących wolontariatu
 • w służbach ratowniczych i opracowywanie transgranicznych procedur ratowniczych;
 • cyfryzacja w ochronie zdrowia (w tym rozwój telemedycyny) - urządzenia informatyczne, oprogramowanie (w tym usługi telemedyczne), przechowywanie
 • i obsługa dokumentacji medycznej w formie cyfrowej, szkolenia pracowników
 • w zakresie obsługi systemu;   

Kryterium formalne przy wyborze Partnera:

Posiadanie przez Partnera odpowiednich zapisów w dokumencie rejestrowym lub statucie lub równoważnym dokumencie prawnym potwierdzające prowadzenie działalności w obszarze ochrony zdrowia.

Kryterium punktowe (maks. 50 pkt):

 1. Status Podmiotu Ekonomii Społecznej: 5pkt
 2. Status Przedsiębiorstwa Społecznego: 5 pkt
 3. Doświadczenie Partnera we wspieraniu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną:
 • wsparcie dla min. 50 os. - 5 pkt
 • wsparcie dla min. 100 os. - 10 pkt
 1. Posiadanie profili w mediach społecznościowych tj. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter:
 • w 1 medium społecznościowym - 1 pkt
 • w 2 mediach społecznościowych - 2 pkt
 • w 3 i więcej mediach społecznościowych - 5 pkt. 
 1. Opis sposobu promocji projektu (maks. 500 znaków) - 0 - 25 pkt 

Załączniki do Ogłoszenia:

 1. Formularz ofertowy (DOCX, 25 kb)
 2. Formularz ofertowy skorygowany (DOXC 24 kb)
 3. Wzór listu intencyjnego (DOCX, 17 kb)