30.03.2021

Unieważnienie postepowania konkursowego: Plik do pobrania


18.03.2021

Informacja: W związku z możliwością przystąpienia do konkursu personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zlecenia ogłoszonego dnia 10 marca 2021 r. Nr SPZOZ.KD.1101.02.2021, zamieszcza się projekt umowy na tego rodzaju formę udzielania świadczeń zdrowotnych.

Informacja: Pliki do pobrania

Projekt umowy: Pliki do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  obejmujące udzielanie: całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii (w tym Dział Anestezjologii) i Intensywnej Terapii.

Pliki do pobrania