Opis przedmiotu zamówienia

1) Całodobowe zabezpieczenie dostępu do specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego. W skład zespołu wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. Zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W skład zespołu wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołu ratownictwa medycznego nie spełnia warunków o których mowa w art. 106 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. 2019 poz. 341)

2) Całodobowe zabezpieczanie dostępu do podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych , w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

3) W ramach usługi wykonawca zapewnia:

a) odbiór pacjenta od Zamawiającego, przewóz i przekazanie pacjenta do właściwego podmiotu leczniczego zgodnie ze zleceniem transportu

b) w zależności od potrzeb- przeniesienie pacjenta na noszach z/do ambulansu sanitarnego, Wykonawca ma obowiązek odebrać pacjenta z miejsca wskazanego przez Zamawiającego (oddział szpitalny, pracownia diagnostyczna)

c) opiekę medyczną nad pacjentem w czasie transportu.

4) W przypadku braku możliwości realizacji transportu medycznego przez karetkę asekuracyjną NFZ, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 lutego 2019 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, Zamawiający zleci wykonanie transportu Wykonawcy, który wykona usługę zgodnie z powyższym Rozporządzeniem, w szczególności w składzie osobowym oraz rodzajem karetki zgodnym z wymaganiami medycznymi (karetka w klasie C, typu S- Specjalistyczna z lekarzem, LUB karetka w klasie B, typu P- Podstawowa, w składzie ratowniczym). Transporty zlecone jako usługa określona w niniejszym paragrafie Oferent zobowiązuje się oznaczyć i opisać dodatkowo na zleceniu transportu, a Wykonawca wyodrębnić je i wystawić na nie odrębną pozycję na fakturze.

Podane w formularzy cenowym ilości godzin i kilometrów służą do przeliczenia wielkości przedmiotu zamówienia.

Pliki do pobrania (ZIP, 423 kb)