nr SPZOZ.ADO.1101.31.2018


SP ZOZ we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie:

ZADANIE NR I: lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo – Ortopedycznym i/lub

ZADANIE NR II: lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo – Ortopedycznym

ZADANIE NR III: lekarskich świadczeń zdrowotnych – porad specjalistycznych w Poradni Chirurgii Ogólnej

w SP ZOZ we Włodawie


  1. Czas trwania umowy – od daty jej zawarcia do dnia 31.12.2021r. z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.
  2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych – 01.01.2019r.
  3. Data ogłoszenia konkursu: 03.12.2018r.
  4. Materiały informacyjne i szczegółowe warunki konkursu ofert, zawierające formularz oferty i projekt umowy, można uzyskać w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych SP ZOZ we Włodawie, Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, tel. 797 704 877 lub na stronie internetowej szpitala: www.spzoz.wlodawa.pl.
  5. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej, na formularzu proponowanym przez Udzielającego Zamówienia, do dnia 12.12.2018r., do godziny 13.00 w Sekretariacie Dyrekcji SP ZOZ we Włodawie.
  6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w dniu 12.12.2018r. o godzinie 14.45 (sala konferencyjna przy Sekretariacie Dyrekcji).
  7. Termin związania ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
  8. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, do 14 dni od upływu terminu składania ofert.
  9. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu bez podania przyczyny, a także przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami.

Plik do pobrania (ZIP, 460 kb)