nr SPZOZ.ADO.1101.18.2018


SP ZOZ we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie:

 1. lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnych ordynacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym/Izbie Przyjęć i/lub

 2. lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnych ordynacji oraz zadań administracyjnych należących do kompetencji lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym/Izbą Przyjęć i/lub

 3. lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy (dyżur medyczny) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym/Izbie Przyjęć

w SP ZOZ we Włodawie


 1. Czas trwania umowy – od daty jej zawarcia do dnia 31.12.2020r. z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

 2. Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych – 01.09.2018r.

 3. Data ogłoszenia konkursu: 01.08.2018r.

 4. Materiały informacyjne i szczegółowe warunki konkursu ofert, zawierające formularz oferty i projekt umowy, można uzyskać w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych SP ZOZ we Włodawie, Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, tel. 797 704 877 lub na stronie internetowej szpitala: https://spzoz.wlodawa.pl.

 5. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej, na formularzu proponowanym przez Udzielającego Zamówienia, do dnia 16.08.2018r., do godziny 13.00, w Sekretariacie Dyrekcji SP ZOZ we Włodawie.

 6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w dniu 16.08.2018r. o godzinie 13.30 (sala konferencyjna przy Sekretariacie Dyrekcji).

 7. Termin związania ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 8. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, do 7 dni od upływu terminu składania ofert.

 9. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu bez podania przyczyny, a także przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami.


Pliki do pobrania (ZIP, 120 kb)