Baner z logotypami projektów dofinansowanych z europejskich funduszy

 

Celem głównym w/w Projektu było zmniejszenie ryzyka zachorowania na boreliozę oraz zwiększenie skuteczności wykrywania tej choroby. Potrzeba realizacji w/w Projektu wynikała głównie ze specyfiki regionu. Województwo lubelskie należy do województw o najwyższej zapadalności na boreliozę.

W ramach programu: Zbadaj się, bo warto! Program profilaktyczny boreliozy,  mogły wziąć udział osoby, które spełniały łącznie następujące warunki:

a) byli mieszkańcami województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób z grupy ryzyka tj. rolników, leśników, myśliwych,

b) byli w wieku 15 lat i powyżej

c) byli osobami pracującymi albo pozostającymi bez zatrudnienia, ale poszukującymi pracy i zainteresowane jej podjęciem; zarówno kobiety jak i mężczyźni bez względu na wykształcenie.

Uczestnicy Projektu mogli skorzystać z różnych form edukacyjnych, których celem było zwiększenie wiedzy i świadomości uczestników na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z chorobami odkleszczowymi oraz wykonać badania diagnostyczne w kierunku boreliozy.

Projekt oparty był o następujące działania:

- Działania informacyjno – edukacyjne w tym: ulotki, plakaty, broszury, wykład na temat profilaktyki boreliozy, kolportaż materiałów informacyjnych na terenie województwa lubelskiego w miejscach użyteczności publicznej.

- Badania diagnostyczne. W przypadku osób, u których istniało ryzyko choroby – wykonane zostały dwa testy diagnostyczne tj. test ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG. Testy wykonywany był przez laboratorium SP ZOZ we Włodawie. W przypadku gdy wynik testu ELISA był pozytywny bądź wątpliwy pacjent był skierowany na dalszą diagnostykę tj. na  test Western – blot (test potwierdzający) w klasie IgG oraz w klasie IgM. Testy zlecane były laboratorium zewnętrznemu.

Każdy Uczestnik Projektu w ostatniej fazie projektu otrzymywał wyniki badań diagnostycznych oraz informację o ewentualnej potrzebie konsultacji z lekarzem specjalistą do dalszego leczenia w ramach świadczeń NFZ poza programem.

Populacja 2168 mieszkańców województwa lubelskiego, która wzięła udział w Projekcie, to 1091 osób zamieszkujących tereny wiejskie (50,3%) i 1077 osób pochodzących z miasta (49,7%). Biorąc pod uwagę kryterium płeć, to kobiety chętniej brały udział w Projekcie, ta grupa stanowiła 62% wszystkich uczestników. Z grupy objętych Projektem po wykonaniu testu ELISA u 348 osób uzyskano wynik pozytywny lub wątpliwy, osoby te zostały skierowane na test Western – blot (test potwierdzający).

Według przeprowadzonej analizy skal ewaluacji, które były wypełniane przez Uczestników w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie oraz na zakończenie wynika, że poziom wiedzy Uczestników Projektu  na temat boreliozy wzrósł średnio  o 54%. Np.: wiedza u Uczestnika rozpoczynającego Projekt nt. czy przeciwko boreliozie można się zaszczepić, oceniona została na poziomie 44% poprawności odpowiedzi, a na zakończenie Projektu na poziomie 99% , wiedza nt. objawów świadczących o zakażeniu boreliozą, oceniona została na poziomie 32% poprawności odpowiedzi, a na zakończenie Projektu na poziomie 98%.

Z wielkim zadowoleniem i satysfakcją podchodzimy do uzyskanych efektów w realizowanym Projekcie. Jesteśmy zadowoleni, że poprzez wykonaną pracę i uzyskane efekty  w Projekcie przyczyniliśmy się do definiowania potrzeb zdrowotnych naszej lokalnej społeczności, a także  zwiększenia wiedzy i zachowań prozdrowotnych w zakresie profilaktyki boreliozy wśród naszych mieszkańców.

Należy dodać, że na podstawie przeprowadzonej anonimowej ankiety satysfakcji z prowadzonego Projektu wynika, że ponad 90 % badanych osób jest bardzo zadowolona z całkowitego przebiegu Projekt i poziomu obsługi podczas Projektu.

Wyniki uzyskane z ewaluacji i satysfakcji Uczestnika pokazują, że jest potrzeba wdrażania programów profilaktycznych i edukowania w zakresie zachowań prozdrowotnych społeczeństwa, a wysoka ocena Uczestników jakości realizacji tego Projektu przez nasz Szpital motywuje nas do jeszcze lepszej pracy na rzecz zdrowia.

Wszystkim Uczestnikom dziękuję za udział w Projekcie i zapraszam do udziału w innych programach zdrowotnych realizowanych przez SP ZOZ we Włodawie. 

Z-ca Dyrektora SP ZOZ we Włodawie Elżbieta Korszla