Deklaracja Dostępności dla strony internetowej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-12-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-02.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Mogą wystąpić przypadki braku zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik.
 • Teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Niedostosowanie plików PDF, Word i innych popularnych plików do ściągnięcia dla osób niewidomych. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, część załączników tekstowych występuje w formie skanów dokumentów.
 • Mogą wystąpić przypadki braku wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza.
 • Odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia.
 • Mogą wystąpić przypadki braku odpowiedniego stosunku jasności tekstu do tła oraz nieodpowiedni kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść.
 • Wybrane skrypty i aplety mogą być niedostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury.
 • Formularze, w tym formularz wyszukiwarki, są częściowo zgodnie ze standardami. Pola formularzy i przyciski powinny być właściwie opisane.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Tomasz Mażewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 797 704 885.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Administracji (A): Obiekt nie spełnia wymogów dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na wysokie koszty przystosowania budynku obejmujące przede wszystkim instalację dźwigu osobowego, szpital nie jest w stanie na chwilę obecną ze względów finansowych dostosować obiektu. Jako środki tymczasowe mogące przynajmniej w pewnym stopniu ułatwić poruszanie się osób niepełnosprawnych zamontowano stosowne informacje oraz dzwonki umożliwiające wezwanie osoby, która pomoże im się dostać do obiektu.

Budynek Główny (B): Obiekt jest wyposażony w 2 dźwigi osobowe oraz 1 platformę dla osób niepełnosprawnych, wszystkie urządzenia dźwigowe są objęte umowami serwisowymi w zakresie comiesięcznych konserwacji oraz raz w roku są poddawane badaniu przez Urząd Dozoru Technicznego. Ciągi komunikacyjne i drzwi są drożne posiadają odpowiednią szerokość dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Sanitariaty dla osób niepełnosprawnych wyposażone są w poręcze. Do dwóch wejść - od strony zachodniej i wschodniej prowadzą podjazdy. Przy budynku zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyróżniające się niebieską barwą. Stopnie schodów zewnętrznych i wewnętrznych są oznakowane żółto-czarną barwą w celu sygnalizacji początku i końca schodów, dla osób z ograniczeniami wzrokowymi. Na drogach wewnętrznych i chodnikach przy budynku głównym występują nierówności i pęknięcia.

Pawilon Leczniczy (C): Obiekt częściowo spełnia wymogi dla osób niepełnosprawnych. Do dwóch wejść - od strony zachodniej i wschodniej prowadzą podjazdy, wyposażone w barierki z obydwu stron, umożliwiające łatwy dostęp na parter budynku. Problematyczne jest dostanie się na 1 piętro, gdzie zlokalizowany jest oddział dziecięcy – brak windy (szpital nie jest w stanie na chwilę obecną z powodów finansowych dostosować obiektu poprzez instalację dźwigu osobowego). Tymczasowym rozwiązaniem jest zamontowanie dzwonka umożliwiającego wezwanie osoby, która pomoże w dostaniu się na wyższą kondygnację. Ciągi komunikacyjne i drzwi są drożne posiadają odpowiednią szerokość dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Sanitariaty wyposażone są w poręcze. Przy głównym wejściu do budynku obok podjazdu zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyróżniające się niebieską barwą. Stopnie schodów zewnętrznych i wewnętrznych są oznakowane żółto-czarną barwą w celu sygnalizacji początku i końca schodów, dla osób z ograniczeniami wzrokowymi. Na drogach wewnętrznych przy budynku Pawilonu Leczniczego występują nierówności i pęknięcia.

Budynek Oddziału Wewnętrznego (D): Obiekt jest wyposażony w dźwig osobowy, objęty umową serwisową w zakresie comiesięcznych konserwacji oraz raz w roku jest poddawany badaniu przez Urząd Dozoru Technicznego. Ciągi komunikacyjne i drzwi są drożne posiadają odpowiednią szerokość dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Sanitariaty wyposażone są w poręcze. Od strony południowej do budynku prowadzi podjazd wyposażony w barierki po obydwu stronach. Przy budynku obok podjazdu zlokalizowane jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyróżniające się niebieską barwą. Stopnie schodów zewnętrznych i wewnętrznych są oznakowane żółto-czarną barwą w celu sygnalizacji początku i końca schodów, dla osób z ograniczeniami wzrokowymi. Na drogach wewnętrznych przy budynku oddziału wewnętrznego występują nierówności i pęknięcia.