Regulamin odwiedzin

Regulamin odwiedzin pacjentów w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie

 1. Bliscy pacjentów mogą ich odwiedzać bez ograniczeń czasowych, jednak prosimy w miarę możliwości w godzinach 8.00-20.00.
 2. Jednego pacjenta powinny odwiedzać nie więcej niż 2 osoby.
 3. Osoby niepełnoletnie do 13 roku życia mogą odwiedzać chorych pod opieką osób dorosłych, które odpowiadają za ich zachowanie i bezpieczeństwo.
 4. Odwiedziny w Szpitalu odbywają się za dorozumianą zgodą pacjenta. W przypadku braku takiej zgody pacjent powinien zgłosić ten fakt każdorazowo ustnie Pielęgniarce Oddziałowej lub Pielęgniarce Dyżurnej.
 5. Na czas wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej oraz na czas zabiegów osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie sal chorych.
 6. Osoby odwiedzające mają możliwość identyfikacji osób zatrudnionych, sprawujących opiekę nad chorymi w związku z obowiązkiem noszenia identyfikatorów.
 7. Ordynator/Kierownik oddziału na prośbę Pacjenta może wyrazić zgodę na udział rodziny, osoby bliskiej wskazanej przez Pacjenta, która może uczestniczyć samodzielnie i/lub pod nadzorem pielęgniarki danego oddziału w procesie pielęgnacji Pacjenta po uprzedniej edukacji i określeniu zakresu wykonywanych czynności w opiece nad chorym ustalonych z lekarzem i pielęgniarką. Włączenie rodziny w opiekę nie może obciążać innych pacjentów.
 8. W godzinach 22.00 – 6.00 obowiązuje cisza nocna.
 9. Odwiedzający powinni:
 10. zachować ciszę i spokój w czasie odwiedzin,
 11. zachować czystość i porządek,
 12. podporządkować się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego,
 13. szanować mienie szpitala,
 14. Pacjentów w szpitalu nie powinny odwiedzać osoby z infekcją dróg oddechowych, osoby dotknięte chorobą zakaźną oraz osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 15. Osobom odwiedzającym zabrania się:
  • dostarczania chorym napojów alkoholowych,
  • dostarczania artykułów spożywczych nie dozwolonych przez lekarza,
  • manipulowania przy sprzęcie i aparaturze medycznej, elektrycznej, wentylacyjnej i grzewczej,
  • wnoszenia przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu Pacjentów i oddziału lub w jakikolwiek sposób utrudniają Chorym pobyt w szpitalu,
  • siadania na łóżkach pacjentów oraz korzystania z urządzeń sanitarnych przeznaczonych dla pacjentów,fotografować, filmować i nagrywać osób przebywających w oddziale.
 16. Osoby odwiedzające, które nie stosują się do Regulaminu i wskazówek personelu szpitala zostaną poproszone o opuszczenie oddziału szpitalnego lub nie zostaną wpuszczone na jego teren.
 17. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn może zostać wprowadzone okresowe ograniczenia odwiedzin.
 18. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz salach intensywnego nadzoru odwiedziny odbywają się po uzgodnieniu z personelem medycznym przy maksymalnej ilości odwiedzających do 2 osób. 
 19. Wszelkie uwagi i życzenia osób odwiedzających mogą być zgłaszane personelowi Szpitala.

Udział krewnych lub osób wskazanych przez Pacjenta w procesie sprawowania opieki nad nim.

Wykaz czynności pielęgniarskich:

 • Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej: mycie pacjentów pod natryskiem, kąpiel w wannie, mycie w łóżku, mycie przy umywalce, pielęgnacja włosów, golenie, higiena jamy ustnej, higiena intymna, pielęgnacja stóp i paznokci.
 • Pomoc w zaspokajaniu funkcji odżywiania: przygotowanie i podawanie posiłków, pomoc pacjentom przy spożywaniu posiłku, karmienie pacjenta naturalną drogą przez usta, pojenie.
 • Pomoc w zaspokajaniu funkcji wydalania: pomoc w dojściu do WC, podanie basenu, kaczki, zmiana pieluchomajtek, higiena intymna.
 • Pomoc w zmianie bielizny osobistej, ubieraniu się i rozbieraniu pacjentów.
 • Pomoc w zmianie pozycji pacjenta (we współpracy z pielęgniarką lub za jej zgodą).
 • Pomoc w poruszaniu (we współpracy z pielęgniarką lub za jej zgodą): asystowanie przy wstawaniu z łóżka, poruszaniu się pacjentów w obrębie łóżka i po pokoju, wchodzeniu i schodzeniu ze schodów, przy użyciu laski, balkoniku, wózka inwalidzkiego.
 • Pomoc w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego (we współpracy z pielęgniarką lub za jej zgodą).
 • Towarzyszenie przy porodzie (Blok Porodowy).