Udostępnianie dokumentacji medycznej

Cennik opłat pobieranych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, obowiązujący od 01.03.2024 r. do 31.05.2024 r.

 1. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej: 0,53 zł brutto
 2. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej: 15,08 zł brutto
 3. Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych: 3,02 zł brutto
 4. Opłata za przesłanie odpisu lub wyciągu dokumentacji według stawki opłat Poczty Polskiej

Podstawa wyliczenia: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2021 r. w wysokości 5 995,09 zł ogłoszone Komunikatem Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2022 r.

Cennik (PDF, 965 kb) - Punkt XIII, strona 20 w cenniku.


Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie § 10 ust 1 Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie oraz w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190, z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz.1127, z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.)
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2020 r. poz. 666, z późn. zm.)
Procedura w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport);

2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

 • rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem dowodu osobistego lub odpisu urodzenia dziecka oraz złożenia stosownego oświadczenia, zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
 • opiekunom ustanowionym przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.);

3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w pisemnym upoważnieniu;

4. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;
 • osobie bliskiej pacjenta, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2a i 2 b ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

5. W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd, na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską.

 

Formy udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja jest udostępniana:

 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi, jego przedstawicielowi, osobie upoważnionej lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 5. na informatycznym nośniku danych (płyta CD/DVD)

 

Ogólne zasady udostępniania dokumentacji medycznej

1. w celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona, składa - Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej – wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia nr 7/ADO/31/2019);

2. wniosek można również pobrać:

 • w rejestracji Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ we Włodawie (Al. Józefa Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa, I piętro, tel. 797 704 913)
 • w rejestracji Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, budynek B, parter)
 • w Pracowni RTG (Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, budynek B, parter, pokój nr 20)
 • budynku administracji SP ZOZ we Włodawie (Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, budynek A, I piętro, pokój 102)
 • ze strony internetowej SP ZOZ we Włodawie

3. wniosek można złożyć w formie ustnej w:

 • w rejestracji Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ we Włodawie (Al. Józefa Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa, I piętro, tel. 797 704 913);
 • w rejestracji Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, budynek B, parter);
 • w Pracowni RTG (Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, budynek B, parter, pokój nr 20);
 • budynku administracji SP ZOZ we Włodawie (Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, budynek A, I piętro, pokój 102);

4. treść wniosku złożonego w formie ustnej jest odnotowana w Rejestrze udostępnień dokumentacji medycznej. Rejestr może być prowadzony w formie papierowej albo elektronicznej;

5. wniosek można złożyć od poniedziałku do piątku:

 • w godzinach 7.25 – 15.00 w rejestracji Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ we Włodawie (Al. Józefa Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa, I piętro, tel. 797 704 913);
 • w godzinach 8.00 – 18.00 w rejestracji Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, budynek B, parter);
 • w godzinach 8.00 – 15.00 w Pracowni RTG (Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, budynek B, parter, pokój nr 20);
 • w godzinach 7.25 – 15.00 w Sekretariacie Dyrekcji SP ZOZ we Włodawie (Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, budynek A, I piętro);

6. wnioski w formie pisemnej, jak również informacja o wniosku złożonym w formie ustnej, będą przekazywane każdego dnia do godziny 15.00 do Sekretariatu Dyrekcji SP ZOZ we Włodawie przez pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych

7. dokumentacja medyczna wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku;

8. w każdym przypadku zaleca się wcześniej telefonicznie lub osobiście uzgadniać termin udostępnienia dokumentacji z osobą upoważnioną przez Dyrektora SP ZOZ we Włodawie w miejscu jej udostępnienia, z wyłączeniem przypadków, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby narazić pacjenta na szkodę;

9. dokumentacja zostanie wydana osobie uprawnionej po okazaniu dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)i, w przypadku kiedy opłata jest wymagana, dowodu uiszczenia stosownej opłaty;

10. miejsce wydania dokumentacji:

 • dokumentacja medyczna z leczenia szpitalnego – budynek administracji SP ZOZ we Włodawie (Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, budynek A, I piętro, pokój 102);
 • dokumentacja z leczenia ambulatoryjnego specjalistycznego – rejestracja Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ we Włodawie (Al. Józefa Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa);
 • dokumentacja na informatycznym nośniku danych (RTG, CT) – Pracownia RTG (Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, budynek B, parter, pokój nr 20);

11. wysłanie dokumentacji odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pobraniem.

12. wydanie kopii dokumentacji medycznej musi zostać potwierdzone podpisem osoby odbierającej (pacjenta, przedstawiciela ustawowego, osoby upoważnionej lub przedstawiciela organu), a wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej zostaje dołączony do dokumentacji medycznej pacjenta, a w przypadku Pracowni RTG – wnioski będą dołączane do rejestru wniosków i przekazywane z upływem roku do Archiwum SP ZOZ we Włodawie;

13. w przypadku gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe odmowę przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W każdym przypadku wymagane jest podanie przyczyny odmowy.

 

Udostępnianie dokumentacji organom uprawnionym, na podstawie przepisów prawa.
 1. udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta na zewnątrz SP ZOZ we Włodawie organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, następuje na podstawie decyzji Dyrektora SP ZOZ we Włodawie;
 2. udostępnienie następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych, za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli udostępnia się oryginał dokumentacji (w przypadku wydania oryginałów dokumentacji medycznej należy sporządzić jej kopie);
 3. w przypadku gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe odmowę przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z żądaniem uprawnionego organu. W każdym przypadku wymagane jest podanie przyczyny odmowy.

Pliki do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (PDF, 170 kb)

Wzór oświadczenia rodzica dziecka do ukończenia przez nie 18 roku życia (PDF, 152 kb)