Regulamin wypożyczenia sprzętu

Regulamin wypożyczenia łóżek szpitalnych, wózków inwalidzkich oraz balkoników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie.

  1. Zasady świadczenia usługi wypożyczenia, opisane niniejszym regulaminem, dotyczą wszystkich osób fizycznych bez ograniczenia.
  2. Przed wypożyczeniem sprzętu należy złożyć w sekretariacie administracji SP ZOZ we Włodawie pisemny wniosek (podanie) w sprawie wypożyczenia sprzętu, w którym powinny zawierać się dane osoby wnioskującej o wypożyczenie (imię, nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy), rodzaj sprzętu (łóżko szpitalne, wózek inwalidzki, balkonik), uzasadnienie wypożyczenia, a także czas na jaki ten sprzęt ma być wypożyczony.
  3. Podstawę wypożyczenia łóżka szpitalnego, wózka inwalidzkiego, balkonika stanowi umowa wypożyczenia zawarta pomiędzy Pożyczającym a Wypożyczającym tj. Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włodawie z siedzibą we Włodawie przy ul. J. Piłsudskiego 64, (stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
  4. Wypożyczający wypożycza łóżka szpitalne, wózki inwalidzkie i balkoniki odpłatnie na czas określony zgodnie z cennikiem Szpitala (wyciąg z cennika stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
  5. Dodatkowo Wypożyczający w momencie wypożyczenia sprzętu pobiera jednorazowo kaucję zwrotną w wysokości ustalonej w cenniku (wyciąg z cennika stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
  6. Czynsz za wypożyczenie łóżka ustalony w cenniku stanowi opłatę miesięczną płatną za każdy miesiąc wypożyczenia, bez względu na liczbę dni faktycznego korzystania z łóżka.
  7. Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest wpłacenie w/w kaucji w kasie SP ZOZ we Włodawie oraz podpisanie umowy wypożyczenia, po uprzednim przedstawieniu dowodu tożsamości osoby pożyczającej. Odbioru wypożyczanego sprzętu dokonuje się w magazynie TR po okazaniu dowodu wpłaty kaucji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
  8. Zwrot sprzętu winien nastąpić w czasie do 7 dni od dnia wygaśnięcia umowy wypożyczenia w magazynie TR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. W przypadku przekroczenia przez Pożyczającego terminu używania wypożyczonego sprzętu (łóżka, wózka inwalidzkiego czy balkonika) określonego w umowie, Wypożyczający pobierze za ten okres, oprócz opłaty wymienionej w pkt 4, karę umowną w wysokości 10% opłaty określonej w umowie wypożyczenia za każdy dzień zwłoki.
  9. Pożyczający ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt. W przypadku zniszczenia lub zagubienia w/w sprzętu, Pożyczający traci wpłaconą w dniu podpisania umowy wypożyczenia kaucję.

Wyciąg z cennika

Rodzaj usługi

Cena netto

Stawka VAT

Cena brutto

Opis dokumentacji radiologicznej z innych jednostek do celów szpitalnych

30,00

23,00

36,90

Wydruk dokumentacji obrazowej z CR (zdjęcie rtg) mały format

20,00

23,00

24,60

Wydruk dokumentacji obrazowej z CR (zdjęcie rtg) duży format

30,00

23,00

36,90

Wykonanie kopii dokumentacji obrazowej

20,00

23,00

24,60

Wydanie odpisu wyniku grupy krwi

6,00

23,00

7,38

Koszty wysyłki

cena przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

23,00

cena przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Wypożyczenie łóżka (za miesiąc) kaucja 100,00 zł

50,00

23,00

61,50

Wypożyczenie wózka (za miesiąc) kaucja 50 zł

20,00

23,00

24,60

Wypożyczenie balkonika (za miesiąc) kaucja 50 zł

15,00

23,00

18,45