Projekt: Dbamy o zdrowie - program profilaktyki wad postawy u dzieci

Baner z logotypami projektów dofinansowanych z europejskich funduszy

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie realizuje projekt:

Tytuł projektu: Dbamy o zdrowie - program profilaktyki wad postawy u dzieci

RPO WL 2014-2020 Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Okres realizacji projektu: od: 2019-07-01 do: 2020-12-31

Wartość projektu: 628 500,00 zł

Dofinansowanie: 597 075,00 zł

 

Cele szczegółowe projektu:

  1. Zwiększenie wykrywalności wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu u co najmniej 3000 uczniów w wieku 10-14 lat z terenu woj. lubelskiego w okresie do 2020 roku;
  2. Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu, ich przyczyn, skutków oraz roli profilaktyki u co najmniej 3000 uczniów w wieku 10-14 lat z terenu woj. lubelskiego oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych w okresie do 2020 roku;
  3. Poprawa stanu zdrowia w zakresie wad postawy i i zaburzeń rozwoju ruchu u co najmniej 1500 uczniów w wieku 10-14 lat z terenu woj. lubelskiego poprzez podjęcie działań praktycznych w okresie do 2020r.

Główne zadania:

  1. Działania edukacyjne. Zajęcia z edukacji zdrowotnej prowadzone w formie prelekcji (2 spotkania po 45 minut) w grupach ok 25 uczniów. Łącznie 120 grup.
  2. Działania diagnostyczne. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych wśród wszystkich uczniów spełniających kryteria włączenia do projektu - indywidualnie dla każdego ucznia. Test Degi, Thomasa, Langego, Adamsa, Mattiassa, Schobera, Otta, Derbolowsky'ego
  3. Działania praktyczne skierowane będą wyłącznie do uczniów z wykrytą wadą postawy/zaburzeniem rozwoju ruchu, dla każdej grupy to 4 spotkania po 45 min. Zajęcia prowadzone będą w grupach maks. 10 os.,150 grup. Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych każdy uczeń będzie konsultowany przez lekarza ze specjalizacją z rehabilitacji medycznej/lekarza specjalistę ortopedii i traumatologii narządu ruchu, którego zadaniem będzie ustalenie zakresu ćwiczeń, indywidualnie dostosowanych do potrzeb zdrowotnych dziecka. Celem działania będzie praktyczna nauka ćwiczeń, które uczeń po zakończeniu projektu będzie mógł wykonywać w domu.

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkół uczestniczących w projekcie w ramach godzin wychowawczych lub pozalekcyjnych zajęć dodatkowych od poniedziałku do piątku. Szczegółowy harmonogram zajęć/spotkań ustalony zostanie z dyrekcją szkół.

Grupa docelowa:

Grupą docelową (GD) proj. jest 3000 uczniów w wieku 10-14 lat z terenu woj. lubelskiego, (z wykluczeniem dzieci, które pozostają pod opieką poradni rehabilitacyjnej w zakresie wad postawy), w tym co najmniej 1650 uczniów z terenów wiejskich.

Projekt realizowany będzie na terenie około 25 szkół podstawowych w woj. lubelskim. Działania realizowane w projekcie są zgodne z zakresem "Programu profilaktyki wad postawy i zaburzeń rozwoju układu ruchu wśród uczniów w wieku 10-14 lat z terenu woj. lubelskiego na lata 2018-2020" (RPZ).

Uczestnik projektu, u którego zostanie zdiagnozowana wada postawy lub zaburzenie rozwoju układu ruchu będzie miał zapewniony udział w zajęciach praktycznych oraz otrzyma zestaw do samodzielnego wykonywania ćwiczeń.

Jednym z istotniejszych problemów zdrowotnych dzieci w wieku szkolnym są wady postawy i zaburzenia rozwoju układu ruchu. Wsparcie oferowane w projekcie tj. działania edukacyjne, diagnostyczne i zajęcia praktyczne rozwijające aktywność fizyczną nie są standardowo finansowane ze środków publicznych. Barierą jest niedostateczna świadomość dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych uczniów tym zakresie oraz brak szybko dostępnego systemu poradnictwa w tej dziedzinie w zakresie podstawowym i specjalistycznym szczególnie w małych miejscowościach.

Szkolne podstawy programowe nie zawierają edukacji zdrowotnej jako odrębnego przedmiotu kształcenia. Kształtowanie właściwych nawyków w zakresie postawy ciała, noszenia ciężkich plecaków, prawidłowego oświetlenia podczas nauki lub czytania, aktywności fizycznej powinno odbywać się od najmłodszych lat życia gdyż to warunkuje optymalny rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny dzieci.

Istotnym problemem Grupy Docelowej jest niski stan wiedzy na temat przyczyn powstawania wad postawy w dzieciństwie. Szybkie tempo życia, nadmiar obowiązków szkolnych, spadek aktywności fizycznej kształtują niezdrowy styl życia dzieci (złe nawyki w zakresie postawy ciała i bierne formy spędzania wolnego czasu).