Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci – program profilaktyczny w województwie lubelskim 

 

Banner z logotypami projektów dofinansowanych z europejskich funduszy
 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie realizuje projekt:

Tytuł projektu: „Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci – program profilaktyczny w województwie lubelskim.”

RPO WL 2014-2020, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Okres realizacji projektu: od: 2018-08-01 do: 2020-07-31

Wartość projektu: 529 500,00 zł

Dofinansowanie: 503 025,00 zł

 

Celem głównym projektu jest zapobieganie zjawisku nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu woj. lubelskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno – zdrowotnej wśród 3000 uczniów w okresie do 2020 roku. Planowane jest zaproszenie do projektu co najmniej 30 szkół z regionu.

Uczniowie objęci projektem będą mieć zapewnione badania diagnostyczne (tj. pomiar: wzrostu, masy ciała, ciśnienia tętniczego krwi ze szczególnym zwróceniem uwagi na choroby towarzyszące), zajęcia z edukacji zdrowotnej, zajęcia z dietetyki, psychologii oraz zajęcia praktyczne rozwijające aktywność ruchową.

Uczestnik projektu, u którego zostanie stwierdzona nadwaga/otyłość będzie mógł skorzystać z indywidualnej porady dietetyka w obecności rodzica/opiekuna prawnego, podczas której przekazane zostana informacje o zagrożeniach wynikających z otyłości, możliwości podjęcia leczenia, porada poąłczona będzie z wywiadem dotyczącym m. in. czynników socjo-demograficznych, stanu zdrowia, historii żywienia i aktywności fizycznej ucznia.

W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma skrypt z realizacji poszczególnych etapów programu oraz zestaw do samodzielnego wykonywania ćwiczeń tj. piłka gimnastyczna, skakanka, mata do ćwiczeń. Wdrożenie projektu w szkołach ma na celu zwiększenie wiedzy na temat właściwego żywienia i aktywności fizycznej.

Uzasadnienie

Jednym z istotniejszych problemów zdrowotnych na świecie i w Polsce związanych ze stylem życia jest nadwaga i otyłość. U dzieci i młodzieży nadwagę (zagrożenie otyłością) rozpoznaje się gdy wartość wskaźnika BMI (Body Mass Index) dla płci i wieku znajduje się na poziomie i pow. 85 centyla, natomiast otyłość gdy wartość BMI znajduje się na poziomie i pow. 95 centyla. Województwo lubelskie jest na trzecim miejscu w Polsce wśród woj. pod względem liczby uczniów z nadwagą lub otyłością (24,6%). W szkołach podst. problem nadwagi i otyłości dotyczy około 22% chłop. i 18% dziewcz.

Wsparcie oferowane w projekcie. tj. badania diagnostyczne, zajęcia z edukacji zdrowotnej, zajęcia z psychologii, dietetyki oraz zajęcia praktyczne rozwijające aktywność fizyczną nie są standardowo finansowane ze środków publicznych. Barierą jest niedostateczny system poradnictwa dietetycznego w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej. Szkolne podstawy programowe nie zawierają edukacji zdrowotnej jako odrębnego przedmiotu kształcenia. Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej powinno odbywać się od najmłodszych lat życia gdyż to warunkuje optymalny rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny dzieci. Istotnym problemem Grupy Docelowej jest niski stan wiedzy na temat przyczyn powstawanie otyłości w dzieciństwie. Często utrzymywanie się otyłości do wieku dojrzewania oraz w dalszych latach życia wpływa m.in. na zwiększenie liczby powikłań i chorób towarzyszących otyłości. Szybkie tempo życia, bogata oferta gotowych dań oraz spadek aktywności fizycznej kształtują niezdrowy styl życia dzieci (złe nawyki żywieniowe i bierne formy spędzania wolnego wolnego czasu). Aby zapobiec temu narastającemu zjawisku niezbędna jest profilaktyka. Dotychczas nie ma dostępnego, interdyscyplinarnego systemu leczenia otyłości u dzieci i młodzieży, który finansowany byłby w ramach środków publicznych, a zwłaszcza brak jest finansowania działań związanych z profilaktyką i edukacją prozdrowotną.

W związku z powyższym przeprowadzenie kompleksowej, długookresowej interwencji jest działaniem niezbędnym. Projekt pomoże złagodzić wymienione problemy i bariery. Z punktu widzenia społeczności lokalnej ważne jest, aby opisane problemy zostały zminimalizowane ze wzgledu na powszechność ich występowania. Ze względu na społeczne stereotypy dotyczące osób otyłych – postrzeganych jako nieatrakcyjne, leniwe, powolne, nawet głupie młodzież z nadmierną masą ciała często ma problemy psychologiczne związane z obniżeniem jakości życia, poczuciem odrzucenia i osamotnienia. Znajduje to odzwierciedlenie w braku wiary we własne siły i możliwości, obniżeniu zadowolenia z życia, ściśle łączy się z trudnościami w nauce, zaburzeniami zachowania.