SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Konkursy SPZOZ we Włodawie

Wynik konkursu - nr SPZOZ.ADO.1101.13.2018

 

Pobierz SPZOZ.ADO.1101.8.2017 

 Pokaż pełną treść ogłoszenia konkursu

 Ukryj treść

nr SPZOZ.ADO.1101.13.2018


SP ZOZ we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnych ordynacji i/lub poza godzinami normalnych ordynacji, czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy (dyżur medyczny) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SP ZOZ we Włodawie

  1. Czas trwania umowy – od daty jej zawarcia do dnia 31.12.2020r. z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.
  2. Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych – 27.04.2018r.
  3. Data ogłoszenia konkursu: 11.04.2018r.
  4. Materiały informacyjne i szczegółowe warunki konkursu ofert, zawierające formularz oferty i projekt umowy, można uzyskać w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych SP ZOZ we Włodawie, Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, tel. 797 704 877 lub na stronie internetowej szpitala: www.spzoz.wlodawa.pl.
  5. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej, na formularzu proponowanym przez Udzielającego Zamówienia, do dnia 19.04.2018r., do godziny 13.00, w Sekretariacie Dyrekcji SP ZOZ we Włodawie.
  6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w dniu 19.04.2018r. o godzinie 13.30 (sala konferencyjna przy Sekretariacie Dyrekcji).
  7. Termin związania ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
  8. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, do 7 dni od upływu terminu składania ofert.
  9. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu bez podania przyczyny, a także przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami.

Pliki do pobrania
Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017