SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej - obowiązuję od 01.06.2019 r. do 31.08.2019 r.

  1. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej: 0,35 zł brutto
  2. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej: 9,90 zł brutto
  3. Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych: 1,98 zł brutto
  4. Odpłata za przesłanie odpisu lub wyciągu dokumentacji według stawki opłat Poczty Polskiej

Podstawa wyliczenia: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2019 r. w wysokości 4950,94 zł ogłoszone Komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 maja 2019 r.

Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej


Dokumentacja medyczna udostępniana jest zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1318) 

1. Prawo do udostępnienia dokumentacji medycznej ma pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy oraz osoba upoważniona przez pacjenta.
Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej za życia pacjenta lub osobie, która w chwili zgonu była jego przedstawicielem ustawowym. 

2. Pacjent może mieć udostępnioną dokumentację medyczną w następującej formie:

- do wglądu w siedzibie udzielania świadczeń zdrowotnych,
- poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu lub kserokopii,
- na informatycznych nośnikach danych (rtg, CT)

3. W celu uzyskania dokumentacji pacjent wypełnia wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej i składa w sekretariacie SP ZOZ we Włodawie. 

4. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można pobrać w Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ we Włodawie w Rejestracji, w budynku administracyjnym I p. pokój 102 lub ze strony internetowej szpitala www.spzoz.wlodawa.pl 

5. Po odbiór dokumentacji medycznej pacjent winien zgłosić się:

- do budynku administracji SP ZOZ we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 64 b budynek„A”, I piętro, pokój 102 – dokumentacja medyczna z leczenia szpitalnego,
- do Przychodni Specjalistycznej we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 66 do Rejestracji - dokumentacja z leczenia ambulatoryjnego specjalistycznego
- do Pracowni RTG w szpitalu we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 64 budynek „B” parter - dokumentacja na informatycznym nośniku danych (RTG, CT)

6. Wysokość opłaty za przygotowanie dokumentacji medycznej wynosi:

- jedna strona wyciągu lub odpisu 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
- jedna strona kopii albo wydruk 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
- na informatycznym nośniku danych 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. 

Cennik dostępny na stronie SP ZOZ we Włodawie.


Prośba o udostępnienie dokumentacji medycznej (plik .pdf):