SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Programy Edukacyjne

 

Zasady i zakres prowadzenia edukacji zdrowotnej w SP ZOZ we Włodawie na rok 2017

 

1. Terminologia 

Edukacja pacjenta – to proces obejmujący oddziaływania wychowawcze i nauczanie skierowane na niego i jego środowisko, którego celem jest wpływanie na kształtowanie (zmianę lub utrwalenie) motywów i postaw w pożądanym prozdrowotnym kierunku, zgodnie ze społecznie akceptowanymi celami programów promocji zdrowia profilaktyki, wychowania zdrowotnego i oświaty zdrowotnej. Polega na zamierzonym wpływie na osobowość pacjenta przez kształtowanie jego zachowań zdrowotnych, poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie, przez przygotowanie do współpracy i współdziałania w procesie pielęgnowania i leczenia oraz samopielęgnowania i opieki innej niż profesjonalna. Dotyczy przekazywania pacjentowi wiedzy i kształtowanie u niego umiejętności potrzebnych do tych działań.

2. Program dotyczący edukacji w cukrzycy prowadzony w Oddziale internistycznym

• Edukacja ma na celu wyposażenie pacjenta z cukrzycą w wiedzę i umiejętności życia z chorobą tak, aby umiał postępować w sposób korzystny dla swojego zdrowia, aby był on odpowiedzialny za własne zdrowie i świadomie brał udział w terapii, umiejętnie prowadził samokontrolę i samopielęgnację. Wiedza i umiejętności gwarantują skuteczniejsze leczenie cukrzycy, przyczyniają się do ograniczenia ostrych powikłań cukrzycy, ale także zredukowania późnych następstw choroby.

• W oddziale internistycznym znajduje się opracowany konspekt zatytułowany: „Cukrzyca (podstawy edukacyjne)”. Zawiera on:

• definicję cukrzycy,

• podział cukrzycy,

• cukrzyca jako epidemia XXI wieku,

• zasady rozpoznawania zaburzeń gospodarki węglowodanowej,

• nowoczesne leczenie cukrzycy (dostosowanie do potrzeb pacjenta),

• podział insulin wg czasu działania,

• hipoglikemia,

• hiperglikemia

• podawania insuliny wstrzykiwaczem typu pen (zalecenia dla użytkowników),

• wstrzykiwanie insuliny,

• samokontrola (zespół decyzji i czynności wykonywanych przez pacjenta, których celem jest ocena wyrównania metabolicznego cukrzycy),

• prawidłowa technika badania poziomu glukozy we krwi za pomocą glukometru (stałe zalecenia dla użytkowników aparatów do pomiaru glikemii),

• kryteria wyrównania cukrzycy,

• zalecenia dotyczące opieki diabetologicznej,

• styl życia = nasze zdrowie.

• W oddziale internistycznym (parter) jest umieszczona tablica edukacyjna dotycząca cukrzycy aktualizowana co 2 miesiące. Edukację prowadzi pielęgniarka - 2 razy w miesiącu (2-gi i 4-ty wtorek miesiąca) w salach chorych i w wyznaczonym pomieszczeniu nr 4 (piwnica pod oddziałem internistycznym) bądź w innym miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu z pielęgniarką prowadzącą edukację. Edukację w razie potrzeby prowadzi lekarz.

• Najczęstszą formą realizacji edukacji są: rozmowy, konsultacje z pacjentem i rodziną, pokazy obsługi pena, nauka wstrzyknięć insuliny (dawkowanie, miejsce wkłucia, zasady epidemiologiczne), rozdawanie ulotek, broszur, książek, zeszytów samokontroli, czasopism do domu. Edukacja zdrowotna pacjenta i/lub jego rodziny dokumentowana jest w dokumentacji pielęgniarskiej.

• W oddziałach szpitalnych gdzie przeprowadza się edukację pacjentów sporządzana jest lista zawierająca dane pacjentów wyedukowanych.

3. Program edukacji dotyczący przygotowania kobiety do porodu prowadzona jest w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w ramach "Szkoły Rodzenia". Położna Anna Przeor prowadzi zajęcia (wykłady, pokazy, filmy, ćwiczenia itp) w budynku B (pod POZ). Zapisy do Szkoły Rodzenia prowadzone są w oddziale Gin-Położniczym pod nr telefonu: 797 704 908 i 797 704 909. Po utworzeniu grupy (min. 3 pary) termin spotkań dostosowywany jest do potrzb grupy 1 raz w tygodniu (min. 3 godziny) oraz jedno spotkanie z lekarzem ginekologiempołożnikiem (cykl szkolenia to 5 spotkań). Listy wyedukowanych pacjentek oraz ich partnerów lub osób towarzyszących znajduje się w Szkole Rodzenia.

4. Program edukacji dotyczący naturalnego karmienia piersią w ramach Szpitala Przyjaznego Dziecku prowadzi Oddział Noworodków i Wcześniaków oraz Oddział Gin-Położniczy i realizują program "10 kroków karmienia piersią". W Oddziale Gin-Położniczym we wszystkich salach: przedporodowej i salach "rooming" znajdują się pakiety edukacyjne dla pacjentek. Każda pacjentka ma prowadzoną Kartę Promocji Zdrowia i Karmienia Naturalnego potwierdzając edukację własnoręcznym podpisem. Prowadzony jest także w Oddziale Gin-Poł. Punkt Laktacyjny gdzie udzielane są porady lekarskopołożnicze telefonicznie pod nr tel.: do dyżurki położnych 797 704 908 i 797 704 909 oraz 797 704 907 – do gabinetu lekarza ginekologa – położnika oraz porady zgłaszających kobiet się osobiście do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

5. Program edukacji w zakresie profilaktyki nowotworów piersi. W Oddziale Ginekologiczno-Położniczym prowadzi się naukę w zakresie samobadania piersi na modelu do nauki samobadania piersi. Dostępne są ulotki np.: 7 kroków do zdrowych piersi oraz plakaty "samobadanie piersi". Udzielane są tez porady oraz nauka badania piersi odbywa się wg ustalonego harmonogramu (1 raz w tygodniu).

6. W SP ZOZ we Włodawie jest prowadzony program edukacji dotyczący żywienia. Realizowany przez dietetyka szpitalnego wg. ustalonego harmonogramu szkoleń dla poszczególnych oddziałów szpitalnych. (w załączeniu harmonogram szkoleń).

Każdy pacjent i jego rodzina chcący skorzystać z wybranego programu może zgłosić chęć uczestnictwa pielęgniarce oddziałowej danego oddziału lub dzwonić na podane numery telefonów. Informacje o poszczególnych programach dostępne są także dla pacjentów i ich rodzin na tablicach informacyjnych w poszczególnych komórkach organizacyjnych SP ZOZ we Włodawie oraz na stronie internetowej szpitala www.spzoz.wlodawa.pl


Informacja dla pacjentów i ich rodzin

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie prowadzone są Programy Edukacyjne:

1. Program dotyczący edukacji w cukrzycy. Edukację prowadzi pielęgniarka 2 razy w miesiącu (2-gi i 4-ty wtorek miesiąca) w salach chorych i w wyznaczonym pomieszczeniu nr 4 (piwnica pod oddziałem internistycznym) bądź w innym miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu z pielęgniarką prowadzącą edukację. Edukację w razie potrzeby prowadzi lekarz.

2. Program edukacji dotyczący przygotowania kobiety do porodu w ramach "Szkoły Rodzenia". Zapisy do Szkoły Rodzenia prowadzone są w oddziale Gin-Położniczym pod nr telefonu: 797 704 908 i 797 704 909.

3. Program edukacji dotyczący naturalnego karmienia piersią. W Oddziale Ginekologiczno - Położniczym funkcjonuje Punkt Laktacyjny gdzie udzielane są porady lekarsko-położnicze telefonicznie pod nr tel.: do dyżurki położnych 797 704 908 i 797 704 909 oraz 797 704 907 – do gabinetu lekarza ginekologa – położnika oraz porady zgłaszających kobiet się osobiście do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

4. Program edukacji w zakresie profilaktyki nowotworów piersi prowadzony jest w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

5. Program edukacji dotyczący żywienia prowadzony jest przez dietetyka szpitalnego. 

Każdy pacjent i jego rodzina chcący skorzystać z wybranego programu może zgłosić chęć uczestnictwa pielęgniarce oddziałowej danego oddziału lub dzwonić na podane numery telefonów. Informacje o poszczególnych programach dostępne są także dla pacjentów i ich rodzin na stronie internetowej szpitala www.spzoz.wlodawa.pl