Uwaga na kleszcze! Program profilaktyczny boreliozy

 

Baner z logotypami projektów dofinansowanych z europejskich funduszy

 

Informacja: Projekt został przedłużony do końca Października 2021 roku.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie realizuje projekt:

Tytuł projektu: Uwaga na kleszcze! Program profilaktyczny boreliozy

RPO WL 2014-2020 Działanie: 10.3 Programy polityki zdrowotnej

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2021-06-30

Wartość projektu: 685 412,50 zł

Dofinansowanie: 616 871,25 zł

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zmniejszenie ryzyka zachorowania na boreliozę oraz zwiększenie skuteczności wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi wśród co najmniej 2000 mieszk. woj. lubelskiego w wieku aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup ryzyka tj. rolników, leśników i myśliwych poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z chorobami odkleszczowymi oraz wykonanie badań diagnostycznych w kierunku boreliozy w okresie do 2021 roku.

Potrzeba realizacji wynika głównie ze specyfiki regionu. Woj. lubelskie należy do województw o najwyższej zapadalności na boreliozę. Projekt wpisuje się w cele Działania 10.3 dotyczący oddziaływania na rynek pracy poprzez przeciwdziałanie dezaktywacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych, Wzmocnione zostaną działania profilaktyczne pozwalające na wykrycie choroby we wczesnym stadium i umożliwiające szybkie rozpoczęcie leczenia. W przypadku boreliozy wczesna diagnoza odgrywa kluczową rolę. Projekt przyczyni się do wzmocnienia profilaktyki zdrowotnej (wskazując na odpowiednie zabezpieczenia chroniące przed zachorowaniem), co wpłynie na wydłużenie aktywności zawodowej odbiorców wsparcia oraz pośrednio wpłynie na poprawę i utrzymanie dobrego stanu zdrowia osób pracujących. W świetle braku skutecznej szczepionki na boreliozę profilaktyka w postaci zwiększenia świadomości i wiedzy ludności są najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowaniom. Przeprowadzenie skriningowych badań w kierunku boreliozy pozwoli na wczesne wykrycie zakażeń i szybkie, skuteczne skierowanie do dalszego leczenia w ramach świadczeń NFZ poza programem.

Główne zadania

Główne działania:

- Działania informacyjno – edukacyjne w tym: ulotki, plakaty, broszury, wykład na temat profilaktyki boreliozy, kolportaż materiałów informacyjnych na terenie województwa lubelskiego w miejscach użyteczności publicznej.

- Badania diagnostyczne. W przypadku osób, u których istnieje ryzyko choroby – wykonane zostaną dwa testy diagnostyczne tj. test ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG na podstawie skierowania od pielęgniarki/lekarza. Planowane jest objęcie badaniami 2000 osób. W przypadku gdy wynik testu ELISA będzie pozytywny bądź wątpliwy pacjent zostanie skierowany na dalszą diagnostykę tj. test Western – blot (test potwierdzający) w klasie IgG oraz w klasie IgM.

Zakładamy, że taka potrzeba wystąpi u 15% uczestników - planuje się wykonanie testu Western - blot dla 300 osób. Wszystkie testy wykonywane będą przez laboratorium SPZOZ we Włodawie. Udział w projekcie zostanie zakończony wydaniem wyników badań diagnostycznych uczestnikom z informacją o ewentualnej potrzebie konsultacji z lekarzem specjalistą. Projekt profilaktyczny odniesie zamierzony skutek m.in. poprzez: podniesieni poziomu wiedzy prozdrowotnej.

Grupa docelowa

Projekt skierowany będzie do mieszkańców woj. lubelskiego - osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup ryzyka tj. rolników, leśników, myśliwych. Kwalifikowane do projektu będą osoby, które podejrzewają u siebie boreliozę lub które miały kontakt z kleszczem. Planowane jest objęcie projektem 2000 osób. Duża ilość mieszkańców województwa pracuje w zawodach związanych z rolnictwem i leśnictwem lub zamieszkuje tereny wiejskie. Prawie każdy mieszkaniec narażony jest na kontakt z kleszczami z powodu bliskości terenów zalesionych i zbiorników wodnych, które są miejscem spacerów, zbierania grzybów, odpoczynku.

Grupa docelowa (GD) proj. to aktywne zawodowo osoby w wieku 15 lat i więcej (osoby pracujące albo pozostające bez zatrudnienia, ale poszukujące pracy i zainteresowane jej podjęciem) zarówno kobiety jak i mężczyźni, bez względu na wykształcenie. Preferencje przewidziane będą dla osób z grupy wysokiego ryzyka tj. rolników, leśników, myśliwych. W trakcie przeprowadzania oceny potrzeb GD nie zidentyfikowano barier równościowych w obszarze dostępności do badań profilaktycznych w zakresie boreliozy. W projekcie przewidziano jednakowy udział kobiet i mężczyzn. W projekcie nie wystąpi dyskryminacja ze względu na płeć. Projekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych, planowany jest udział osób niepełnosprawnych. Biuro projektu (POZ) oraz laboratorium SPZOZ we Włodawie/miejsce wykonywania badań posiada łatwy dostęp dla osób z niepełnosprawnością motoryczną - podjazdy/winda. Personel projektu będzie kierował się zasadą respektowania odmienności osób z niepełnosprawnościami.