Projekt: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie

 

Baner z logotypami projektów dofinansowanych z europejskich funduszy

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie realizuje projekt:

Tytuł projektu: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie

RPO WL 2014-2020 Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2020-12-31

Wartość projektu: 5 925 508,00 zł

Dofinansowanie: 5 625 508,00 zł

 

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi poprzez realizację modelu w zakresie kompleksowego wsparcia takich osób w zakresie usług zdrowotnych i społecznych - wspomagających proces leczenia. Celem szczegółowym jest ograniczenie barier w dostępie do podstawowych usług publicznych na jakie napotykają osoby z zaburzeniami psychicznymi. Projekt przyczyni się do wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do stworzenia możliwości rozwoju osobistego, poprawy warunków codziennego funkcjonowania grupom docelowym.

Główne zadania:

 1. Utworzenie i prowadzenie Centrum Koordynacji 24/7
 2. Zespół interwencji kryzysowej (ZIK).
 3. Poradnia zdrowia psychicznego.
 4. Zespół leczenia środowiskowego (mobilny)
 5. Zespół opieki dziennej
 6. Działania edukacyjno - prewencyjne
 7. Partnerstwa lokalne w ramach organizacji wsparcia środowiskowego
 8. Aktywizacja społeczna i zawodowa. Pomoc w załatwieniu spraw socjalnych
 9. Ośrodki/ grupy wsparcia dla pacjentów
 10. Prowadzenie mieszkania treningowego

Projekt zakłada objęcie uczestników będących klientami Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego zindywidualizowanym wsparciem, poprzez przygotowanie i realizację dla każdego z nich Indywidualnego Planu Zdrowienia.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin, z terenu woj. lubelskiego (w zakresie zintegrowanej pomocy medycznej, świadczeń społecznych i zawodowych). Wsparciem zostaną objęte osoby z zaburzeniami psychicznymi bez względu na wiek, status zawodowy czy wykształcenie. Kryterium nie ma zastosowania do działań prewencyjnych oraz profilaktyczno-edukacyjnych zaplanowanych w projekcie. Założono, że grupa docelowa objęta usługami zdrowotnymi w programie – 1300 osób to w większości kobiety (780 kobiet, 520 mężczyzn).

Osoby będące w kryzysie psychicznym potrzebują szybkiego dostępu do odpowiedniej pomocy, oczekują kompleksowego wsparcia, świadczonego w trybie ciągłym, zapewniającym wysoką skuteczność. Potrzebne jest także wsparcie w zakresie pomocy socjalnej i prawnej. Barierą jest stygmatyzacja i wykluczenie społeczne chorych psychicznie osób, gdyż już samo korzystanie z pomocy psychologa i psychiatry jest często wyszydzane i napiętnowane.

Projekt złagodzi wymienione bariery poprzez umożliwienie uzyskania szybkiej pomocy (w ciągu 24 godzin), umówienie telefoniczne z terapeutą. Dostępne będą wizyty domowe, zwłaszcza dla pacjentów z chorobami somatycznymi i starszych. Projekt zapewni dostęp do pomocy prawnej, w zakresie wsparcia społecznego, socjalnego, powrotu na rynek pracy. Zapewnienie opieki psychiatrycznej zlokalizowanej bliżej społecznego środowiska osoby dotkniętej zaburzeniami psychicznymi podniesie jakość jej życia oraz zapewni szybszy powrót do pełnego zdrowia.

Główne zadania:

1. Utworzenie i prowadzenie Centrum Koordynacji 24/7

Celem uruchomienia Centrum Koordynacji – Infolinii interwencyjno-informacyjnej działającej 24 h, 7 dni w tygodniu jest zapewnienie pomocy i bezpieczeństwa osobom z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Rozmowy przychodzące na infolinię będą nagrywane, (poprzedzone komunikatem). Dyżur w infolinii pełnić będą pracownicy Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego (Centrum). Infolinię zlokalizowano w nowotworzonym Centrum (poddyżury w godz. nocnych i świąt.)

2. Zespół interwencji kryzysowej (ZIK).

Zespół związany z całodobową infolinią organizuje w niezbędnych przypadkach interwencje kryzysowe w domu pacjenta lub w siedzibie, w ciągu 24 h od zgłoszenia informacji o poważnym kryzysie psychicznym. Celem ZIK jest zapobieganie hospitalizacji pacjenta poprzez doraźne (krótkotrwałe, krótkoterminowe max do 2 tyg.) oddziaływania terapeutyczne i socjalne w środowisku.

3. Poradnia zdrowia psychicznego.

W ramach Poradni świadczona będzie pomoc ambulatoryjna (psychiatryczne porady lekarskie, porady psychologiczne, sesje psychoterapii, sesje wsparcia psych dla rodzin, wizyty domowe, świadczenia pielęgniarskie). Rodzaje pomocy: 1) krótkoterminowa - pacjentom z zaburzeniami z przemijającymi, epizodycznymi lub z zaburzeniami psych. nawracającymi niewymagającymi leczenia podtrzymującego, 2) długoterminowa: innym pacjentom z przewlekłymi lub nawracającymi zaburzeniami psych. niewymagającymi opieki czynnej; 3) konsultacyjna – innym pacjentom potrzebującym świadczeń diagnostyczno-konsultacyjnych lub doraźnej interwencji terapeutycznej w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem zaburzeń psychicznych, a także udzielania porad i wsparcia psychologicznego w różnych problemach życiowych (np. w związku z przejściem na emeryturę, utratą pracy, konfliktem rodzinnym). Docelowo - czas oczekiwania na poradę nie powinien przekraczać 2 tygodni, a w przypadkach nagłych – 24 h. od zgłoszenia (72 h. w przyp. zgłoszeń weekendowych). Poradnia będzie czynna codziennie, min. 8 h., docelowo w godz.8.00-20.00.

4. Zespół leczenia środowiskowego (mobilny)

Opieka obejmie chorych z zaburzeniami przewlekającymi się lub nawracającymi, dostępna 5 dni w tyg. (lekarza, psychologa, terapeuty środowiskowego, innego terapeuty lub pielęgniarki), wizyt domowych(tj. co najmniej 2 członków zespołu – w sytuacjach szczególnie trudnych, np. naglących, kryzysowych lub obciążonych ryzykiem), psychiatrycznych porad lekarskich, porad psychologicznych, porad terapeuty środowiskowego, sesji psychoterapii lub sesji wsparcia psychospołecznego, sesji wsparcie psychospołecznego dla rodzin pacjentów oraz powiązanych z wymienionymi świadczeń pielęgniarskich, pomocy socjalnej.

5. Zespół opieki dziennej

Zespół Leczenia Dziennego będzie świadczył hospitalizację częściową w trybie dziennym (8 godz.), chorym w przypadku zaburzeń psychicznych wymagających intensywnego programu leczenia. Świadczenie częściowej hospitalizacji połączone będzie z aktywnym programem terapeutyczno-rehabilitacyjnym. Powstanie 6 miejsc dla chorych. Czas hospitalizacji 15-30 dni.

6. Działania edukacyjno – prewencyjne

Cel działań edukacyjno -prewencyjnych- przygotowanie pracowników administracji publicznej, mających bezpośredni kontakt z klientem, do pracy z osobami po przebytym kryzysie psychicznym, do rozpoznawania pierwszych symptomów chorobowych, kształtowanie postaw wobec zaburzeń i chorób psychicznych wśród mieszkańców., informowanie o roli/ zadaniach Centrum/prewencji samobójstw/ zachowaniu w sytuacji zagrożenia.

 1. Warsztaty usprawniające kompetencje zawodowe dla lekarzy, psychologów, urzędników, nauczycieli, policjantów, itp.
 2. Warsztaty dla lekarzy POZ i innych grup – jak rozpoznawać i leczyć depresję oraz zagrożenia samobójcze.
 3. Przeprowadzenie kampanii społecznej podnoszącej świadomość nt. metod skutecznego leczenia zaburzeń psychicznych, budującej prawdziwy wizerunek osób doświadczonych, docierającej do gospodarstw domowych z informacją o Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego, o tym jak najszybciej uzyskać profesjonalną pomoc. Zostaną udostępnione materiały w wersji papierowej i elektronicznej.

7. Partnerstwa lokalne w ramach organizacji wsparcia środowiskowego

W zakresie leczenia i profilaktyki zaburzeń psychicznych Centrum będzie utrzymywać kontakty ze społecznością lokalną. Zawarte zostanie Partnerstwo Lokalne – sieć współpracy instytucji samorządowych, służby zdrowia, organizacji społecznych, mieszkańców i przedsiębiorców.

8. Aktywizacja społeczna i zawodowa. Pomoc w załatwieniu spraw socjalnych

Aktywizacja zawodowa - po dokonaniu kompleksowej diagnozy funkcjonowania danej osoby powstanie karta interwencji - spis planowanych działań, w celu wejścia/powrotu na rynek pracy. Możliwe działania: szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, doradcze, organizacja staży zawodowych. Potrzeba zapewnienia poradnictwa dotyczącego spraw socjalnych wynika z braku wiedzy oraz umiejętności grupy docelowej w zakresie ubiegania się o przysługujące świadczenia. Dostępna będzie informacja o punktach udzielających wsparcie (dane kontaktowe).

9. Ośrodki/ grupy wsparcia dla pacjentów

Zaplanowano organizację grup wsparcia z moderatorem (co najmniej 25 grup dla minim.250 osób), których zakres i tematyka dostosowana będzie do potrzeb pacjentów (czas zajęć dla jednej grupy od 20-50 h łącznie 900 h):

 • psychoterapeutyczne,
 • warsztaty zdrowienia,
 • warsztaty motywacji i zmian,
 • aktywne formy: np. wyjścia do muzeum, kina, teatru, koło zainteresowań, wycieczki,
 • spotkania okolicznościowe, zajęcia treningowe: relaksacyjny, umiejętności społecznych, poznawczy, metapoznawczy
 • zajęcia zorganizowane: kółko plastyczne, zajęcia sportowe zorganizowane
 • grupy wsparcia dla rodzin

10. Prowadzenie mieszkania treningowego

Przygotowane zostanie na potrzeby pacjentów chorujących psychicznie mieszkanie wspomagane o charakterze treningowym (dla 4 osób – czas pobytu do 6 miesięcy). Skierowanie do mieszkania na podstawie decyzji psychiatry. Przewidziano wyposażenie wynajętego mieszkania w niezbędne meble, sprzęt. Wsparcie polegać będzie na przygotowaniu pod opieką specjalistów, osób przebywających w mieszkaniu, do prowadzenia samodzielnego życia poprzez trening samodzielności, poradnictwo, aktywną integrację. Opracowany zostanie regulamin funkcjonowania mieszkania treningowego. Celem tej formy wsparcia jest integracja osób chorujących psychicznie ze środowiskiem przez stworzenie warunków jak najbardziej zbliżonych do warunków, w jakich funkcjonują osoby zdrowe.