Zbadaj się, bo warto! Program Profilaktyczny Boreliozy

Grafika  Grafika  


Pliki do pobrania

Regulamin Projektu

Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017

Deklaracja uczestnictwa 

 Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017

Karta zgłoszeniowa 

 Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017

Oświadczenie - przetwarzanie danych 

Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017

Ankieta kwalifikacyjna 

 Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017

  Ankieta satysfakcji

Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017

Skala ewaluacyjna I 

 Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017

Skala ewaluacyjna II  

Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017


 

REGULAMIN

Projektu

ZBADAJ SIĘ, BO WARTO!

PROGRAM PROFILAKTYCZNY BORELIOZY.

Włodawa, kwiecień 2018r.

 

§1

Definicje 

 1. Beneficjent/Organizator – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie (SP ZOZ we Włodawie).

 2. Projekt – „Zbadaj się, bo warto! Program profilaktyczny boreliozy”. Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian. Działanie: 10.3 programy profilaktyki zdrowotnej, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.10.03.00-06-0020/17.

 3. Strona internetowa projektu: www.spzoz.wlodawa.pl

 4. Biuro Projektu – SP ZOZ we Włodawie, ul. Piłsudskiego 64, blok A (administracja)

   

§ 2

Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji, rekrutacji i uczestnictwa do Programu „Zbadaj się, bo warto! Program profilaktyczny boreliozy”.

 2. Regulamin projektu ma zastosowanie do osób biorących udział w projekcie „Zbadaj się, bo warto! Program profilaktyczny boreliozy ” oraz wszystkich osób, przy pomocy których Beneficjent realizuje Projekt.

 3. Każda osoba, ubiegająca się o udział w Projekcie zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i dokonania akceptacji wszystkich jego postanowień.

 4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, należy do Koordynatora Projektu.

   

§ 3

Informacje o projekcie 

 1. Projekt „Zbadaj się, bo warto! Program profilaktyczny boreliozy”, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie: 10.3 programy profilaktyki zdrowotnej, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.10.03.00-06-0020/17.

 2. Projekt „Zbadaj się, bo warto! Program profilaktyczny boreliozy”, realizowany jest przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, 22-200 Włodawa ul. Piłsudskiego 64.

 3. Celem głównym Projektu jest zmniejszenie ryzyka zachorowania na boreliozę oraz zwiększenia skuteczności wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi wśród co najmniej 2000 mieszkańców woj. lubelskiego.

 4. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

 5. Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach Projektu należą:

  a) działania edukacyjne lekarza/pielęgniarki w zakresie: roli kleszczy jako wektora chorób odkleszczowych (w tym głównie boreliozy), właściwej diagnostyki boreliozy, właściwego postępowania w przypadku pokłucia przez kleszcze, skutecznych metod zapobiegania pokłuciom przez kleszcze w ramach profilaktyki pierwotnej (m.in. właściwy ubiór, stosowanie repelentów, zwiększanie świadomości w zakresie potrzeby wykonywania badań diagnostycznych w kierunku boreliozy, zarówno w ramach profilaktyki, jak i po kontakcie z potencjalnym zakażonym kleszczem

  b) badania diagnostyczne - dwa testy diagnostyczne tj.: test ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG, na podstawie skierowania od pielęgniarki /lekarza Programu, u uczestników Programu u których istnieje ryzyko choroby,

  c) badanie diagnostyczne – test Western –blot (test potwierdzający) w klasie IgG oraz w klasie IgM, na podstawie skierowania lekarza Programu, u uczestników Programu u których test ELISA będzie pozytywny bądź wątpliwy,

  d) konsultacja lekarska wyników badań wymienionych w ppkt. b i c.

 6. Cele szczegółowe Projektu:

  a) Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości z zakresu epidemiologii i profilaktyki boreliozy poprzez ukierunkowaną edukację u co najmniej 2 000 osób do 30.09.2019r.

  b) Zwiększenie świadomości w zakresie potrzeby wykonywania badań diagnostycznych w kierunku boreliozy, zarówno w ramach profilaktyki, jak i po kontakcie z potencjalnie zakażonym kleszczem.

  c) Zwiększeniem liczby o co najmniej 2000 osób, które zostaną przebadane w kierunku boreliozy przy zastosowaniu testu screeningowego (test ELISA w klasie IgM, IgG) do 30.09.2019 r.

  d) Zwiększenie liczby o co najmniej 200 osób, które zostaną przebadane w kierunku boreliozy przy zastosowaniu testu potwierdzającego (test Western blot) w przypadku gdy wynik testu ELISA będzie pozytywny bądź wątpliwy do 30.09.2019 r.

  e) Zwiększenie liczby wykrytych przypadków boreliozy do 30.09.2019r.

 7. Uczestnik Projektu może się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu do realizacji usługi zdrowotnej z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania usługi i z powrotem, dotyczy to osób zamieszkujących na terenach wiejskich poza Włodawą.

 

§ 4

Uczestnik Projektu 

 1. Projekt obejmuje wsparciem 2000 osób. Osoby, które będą chciały zakwalifikować się do Projektu muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  a) są mieszkańcami województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób z grupy ryzyka tj.: rolników, leśników, myśliwych,

  b) są w wieku 15 lat i powyżej (weryfikacja na podstawie dokumentu tożsamości),

  c) są osobami pracującymi albo pozostającymi bez zatrudnienia, ale poszukującymi pracy i zainteresowane jej podjęciem zarówno kobiety jak i mężczyźni bez względu na wykształcenie.

 

§ 5

Rekrutacja Uczestnika do Projektu 

 1. Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i otwarty. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym ze względu na: rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek.

 2. Do Projektu zostanie zrekrutowanych 2000 uczestników.

 3. Kryteria uczestnictwa w Projekcie:

  a) Zamieszkiwanie w województwie lubelskim.

  b) Bycie osobą w wieku aktywności zawodowej.

  c) Udzielenie odpowiedzi twierdzącej na pyt. 2 i 4 w kwestionariuszu ankiety podczas wywiadu pielęgniarki, lekarza.

  d) Pierwszeństwo dla osób z grupy ryzyka (rolnicy, leśnicy, myśliwi).

  e) Kolejność zgłoszeń.

 4. Rekrutacja do projektu będzie trwać do 30 września 2019r.

 5. Lista tworzona będzie według kolejności zgłoszeń.

 6. Zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie mogą być dokonywane drogą: e-mailową, telefoniczną, papierową, osobiście – biuro projektu – SP ZOZ we Włodawie ul. Piłsudskiego 64, POZ SP ZOZ we Włodawie ul. Piłsudskiego 64.

 7. Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w Projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane do Projektu z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

 8. O terminie złożenia zgłoszenia i jego rejestracji w kolejce oczekujących decyduje data wpływu do siedziby SP ZOZ-u.

 9. Kolejność zgłoszeń, rejestrowana jest na bieżąco, w trybie ciągłym i prowadzona przez pracownika ds. rekrutacji i promocji (kolejka oczekujących prowadzona jest w systemie informatycznym).

 10. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, w pierwszej kolejności zostaną uwzględnione osoby z grupy wysokiego ryzyka tj. rolnicy, leśnicy, myśliwi.

 11. W przypadku rezygnacji uczestnika Programu zakwalifikowana będzie kolejna osoba z listy rezerwowej.

 12. O przyjęciu do Projektu osoby zostaną poinformowane drogą telefoniczną na numer telefonu wskazany do kontaktu.

 13. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne będą w: rejestracji POZ SP ZOZ we Włodawie ul. Piłsudskiego 64, SOR w SP ZOZ we Włodawie, Rejestracji Przychodni SP ZOZ we Włodawie, sekretariacie SP ZOZ we Włodawie, biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu.

 14. Uczestnicy przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, mają obowiązek zapoznać się z całością niniejszego Regulaminu. Regulamin, dostępny jest w Biurze Projektu, sekretariacie SP ZOZ we Włodawie oraz na stronie internetowej www.spzoz.wlodawa.pl

 15. Miejscem realizacji Projektu jest POZ SPZOZ we Włodawie przy ul. Piłsudskiego 64.

 

§ 6

Etapy Programu 

 1. Wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych - zapoznanie kandydata z materiałami informacyjno-edukacyjnymi, zaakceptowanie i wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (zał. Nr 1.), wypełnienie formularz Zgłoszeniowego (zał. Nr 2), wypełnienie formularza dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych ( zał. Nr 3).

 2. Wywiad z pielęgniarką/lekarzem Programu – wypełnienie Ankiety kwalifikacyjnej do projektu (zał. Nr 4.) oraz wypełnienie Formularza Skala ewaluacyjna I – zał. nr 6, w celu wyłonienia osób z podejrzeniem choroby, w przypadku gdy:

  a) u uczestnika stwierdzono ryzyko zakażenia boreliozą, pacjent zostanie skierowany przez pielęgniarkę/lekarza na badania diagnostyczne – wykonanie testu Elisa w klasie IgM  oraz IgG. Pacjent otrzymuje skierowanie na pobranie krwi do Laboratorium w SP ZOZ we Włodawie na badanie diagnostyczne. Uczestnik przechodzi do etapu III.

  b) u uczestnika, u którego nie stwierdzono ryzyka zakażenia boreliozą następuje zakończenie uczestnictwa w Projekcie. Uczestnik wypełnia Formularz Skala ewaluacyjna II –     zał. nr 7 oraz Formularz ankiety satysfakcji – zał. nr 5.

 1. Drugi wywiad z pielęgniarką/lekarzem. Wyniki badań diagnostycznych zostaną zinterpretowane przez lekarza. W przypadku, gdy:

  a) wynik testu Elisa będzie pozytywny lub wątpliwy, pacjent zostanie skierowany przez lekarza na pobranie krwi do Laboratorium SP ZOZ we Włodawie na dalszą diagnostykę – test potwierdzający Western-blot w lasie IgM oraz IgG.

  b) wynik testu Elisa jest ujemny pacjent wypełnia Formularz Skala ewaluacyjna II – zał. nr 7 oraz Formularz ankiety satysfakcji – zał. nr 5

 2. Dotyczy Uczestników Programu z III Etapu pkt. a) Wyniki badań diagnostycznych zostaną zinterpretowane przez lekarza. Pacjent otrzyma też informację o ewentualnej potrzebie konsultacji z lekarzem specjalistą w zakresie chorób zakaźnych. Pacjent wypełnia Formularz Skala ewaluacyjna II – zał. nr 7 oraz Formularz ankiety satysfakcji – zał. nr 5.

 3. Wydanie zaświadczenia wszystkim Uczestnikom o udziale w Programie.

 

§ 7

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu 

 1. Kandydat staje się Uczestnikiem projektu z chwilą podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie. Nie złożenie przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów skutkuje utratą przez niego prawa udziału w projekcie.

 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia, potwierdzającego zamieszkanie w województwie lubelskim.

 3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do potwierdzenia wieku, np. poprzez przedstawienie dowodu osobistego.

 4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do potwierdzenia wykonywanego zawodu z grupy ryzyka tj. rolnik, leśnik, myśliwy, np. poprzez przedstawienie legitymacji zawodowej.

 5. Uczestnik jest zobowiązany do poddania się badaniom ewaluacyjnym Projektu w czasie jego trwania ( Skala ewaluacyjna I i II).

 6. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu oraz informowania Koordynatora Projektu o każdej zmianie danych dot. Zamieszkania.

 

§ 8

Ochrona danych osobowych 

 1. Dane osobowe Uczestników Projektu będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. , poz. 922 z póź. zm.).

 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Projektu jest Marszałek Województwa Lubelskiego mający swoją siedzibę przy ul. Artura Grottego 4, 20-029 Lublin.

 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w Projekcie.

 

§ 9

Postanowienia końcowe 

 1. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Koordynator merytoryczny Projektu.

 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

 3. Niniejszy regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.