Zbadaj się, bo warto! Program profilaktyczny boreliozy

 

Baner z logotypami projektów dofinansowanych z europejskich funduszy

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie realizuje projekt: 

Tytuł projektu: „Zbadaj się, bo warto! Program profilaktyczny boreliozy.”

RPO WL 2014-2020, Działanie: 10.3 Programy polityki zdrowotnej

Okres realizacji projektu: od 2018-04-01 do 2019-09-30

Wartość projektu: 624 300,00 zł

Dofinansowanie: 593 085,00 zł

 

Celem głównym projektu jest zmniejszenie ryzyka zachorowania na boreliozę oraz zwiększenie skuteczności wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi wśród co najmniej 2000 mieszkańców województwa lubelskiego w wieku aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup ryzyka tj. rolników, leśników i myśliwych poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z chorobami odkleszczowymi oraz wykonanie badań diagnostycznych w kierunku boreliozy w okresie do 2019 roku. Kwalifikowane do projektu będą osoby, które podejrzewają u siebie boreliozę lub które miały kontakt z kleszczem. Podczas wywiadu z uczestnikiem (który przeprowadzi pielęgniarka /lekarz) nastąpi wypełnienie kwestionariusza ankiety kwalifikacyjnej w celu wyselekcjonowania osób z podejrzeniem choroby.

Głowne działania

- Działania informacyjno – edukacyjne w tym: ulotki, plakaty, broszury, wykład na temat profilaktyki boreliozy, kolportaż materiałów informacyjnych na terenie województwa lubelskiego w miejscach użyteczności publicznej.

- Badania diagnostyczne. W przypadku osób, u których istnieje ryzyko choroby – wykonane zostaną dwa testy diagnostyczne tj. test ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG. Testy wykonywane będą przez laboratorium SPZOZ we Włodawie. Planowane jest objęcie badaniami 2000 osób. W przypadku gdy wynik testu ELISA będzie pozytywny bądź wątpliwy pacjent zostanie skierowany na dalszą diagnostykę tj. test Western – blot (test potwierdzający) w klasie IgG oraz w klasie IgM. Testy zlecone zostaną laboratorium zewnetrznemu. Udział w projekcie zostanie zakończony wydaniem wyników badań diagnostycznych uczestnikom z informacją o ewentualnej potrzebie konsultacji z lekarzem specjalistą. 

Uzasadnienie

W przypadku boreliozy wczesna diagnoza odgrywa kluczową rolę. Projekt przyczyni się do wzmocnienia profilaktyki zdrowotnej (wskazując na odpowiednie zabezpieczenia chroniące przed zachorowaniem), co wpłynie na wydłużenie aktywności zawodowej odbiorców wsparcia oraz pośrednio wpłynie na poprawę i utrzymanie dobrego stanu zdrowia osób pracujących. W świetle braku skutecznej szczepionki na boreliozę profilaktyka w postaci zwiększenia świadomości i wiedzy ludności są najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowaniom. Przeprowadzenie skriningowych badań w kierunku boreliozy pozwoli na wczesne wykrycie zakażeń i szybkie, skuteczne skierowanie do dalszego leczenia w ramach świadczeń NFZ poza programem.

Potrzeba realizacji projektu wynika głównie ze specyfiki regionu. Województwo lubelskie należy do województw o najwyższej zapadalności na boreliozę. Z danych opublikowanych przez Centralny Rejestr Chorób Zawodowych wynika, że w Polsce w latach 2008-2013 borelioza była najczęstszą chorobą zawodową w grupie chorób zakaźnych, a w sektorze leśnictwa, rolnictwa, łowiectwa stanowiła ona blisko 100% tych chorób zakaźnych i ponad 95% ogółu chorób zawodowych.

Badania naukowe wykazały, że ryzyko wystąpienia boreliozy u osób zamieszkujących tereny wiejskie Lubelszczyzny jest równe ryzyku zachorowania u pracowników leśnictwa. Choroby przenoszone przez kleszcze powodują wiele problemów diagnostycznych i terapeutycznych. Obszary te są często nierozpoznawane z niewiedzy bądź braku dostępu do specjalistycznych metod diagnostycznych. Kleszcze Ixodes ricinus, jako wektor bakterii Borrelia burgdorferi występują nie tylko na obszarach leśnych, ale równie często na granicach brzegowych lasów, łąk, pól uprawnych, zbiorników wodnych, w ogrodach działkowych i parkach miejskich. W związku z tym na pokłucia przez kleszcze narażone są osoby zarówno mieszkające w pobliżu tych terenów, jak i przebywające czasowo w celach rekreacyjnych lub zarobkowych.

Realizacja projektu pozwoli zwiększyć poziom wiedzy z zakresu epidemiologii i profilaktyki boreliozy poprzez ukierunkowaną edukację, umożliwi przebadanie populacji w kierunku boreliozy przy zastosowaniu testów screeningowych oraz udzieli wsparcia i pomocy osobom z dodatnimi wynikami testów poprzez zalecanie specjalistycznych konsultacji lekarskich. Potrzeby uczestników dotyczą zwiększenia ich wiedzy na temat chorób przenoszonych przez kleszcze, metod zapobiegania oraz wykonania badań przesiewowych. Barierą jest obecnie brak możliwosci bezpłatnego wykonania badań diagnostycznych. Projekt pomoże złagodzić te bariery.