Ogłoszenie o konkursie na wybór Partnera do projektu "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie"

Treść ogłoszenia

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zepołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza konkurs na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu konkursowego, w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Konkurs zamknięty nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-004/17

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu związanego ze wsparciem procesu deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez realizację modelu w zakresie kompleksowego wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, który obejmuje usługi zdrowotne oraz usługi społeczne, jako wspomagające proces leczenia. Współpraca obejmie w szczególności: wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie, realizację projektu, monitoring rzeczowo-finansowy projektu, realizację zadań w zakresie promocji, przy czym partner może uczestniczyć tylko w części zadań.

Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie zostaną szczegółowo określone w umowie partnerskiej.

Realizacja projektu będzie związana z utworzeniem Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie, co wpłynie na podniesienie jakości usług społecznych i zdrowotnych oraz ograniczenia jednej z istotnych barier jaką jest wykluczenie z dostępu do podstawowych usług publicznych warunkujących możliwości rozwojowe osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, z niepełnosprawnościami i niesamodzielnym;

Projekt realizowany będzie przez Samodzielny Publiczny Zepół Opieki Zdrowotnej we Włodawie – Lidera projektu z udziałem partnerów.

Wymagania w stosunku do Partnera:

 1. Podmiot nie zalicza się do jednostek sektora finansów publicznych i należy do jednej z poniższych grup uprawnionych do otrzymania dofinansowania: 

 • organizacje pozarządowe, lub 
 • podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą lub ich podmioty tworzące, lub
 • podmioty ekonomii społecznej.
 1. Podmiot musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Dodatkowo premiowane będzie spełnianie przez Partnera jednego z poniższych warunków:

 1. Partner jest organizacją pozarządową reprezentującą interesy pacjentów i posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w działaniach w zakresie danej grupy chorób.

 2. Partner jest partnerem społecznym reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 3. Partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 4. Partner posiada doświadczenie w świadczeniu usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Przy wyborze Partnera oceniana będzie między innymi:

 1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.

 2. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne).

 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze

Kryteria wyboru

 1. Kryteria formalne:

 1. Zgłoszenie konkursowe (dalej zwane „zgłoszeniem”) zostało złożone we wskazanym terminie.

 2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego Partnera pozwala na wykonanie zadań w projekcie (Partner przedłożył oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy)).

 3. Wraz ze zgłoszeniem złożono wszystkie wymagane dokumenty.

 4. Zgłoszenie jest podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Partnera,

 1. Kryteria merytoryczne:

 1. Profil działalności potencjalnego Partnera jest zgodny z celami partnerstwa (Proszę opisać szczegółowo profil działalności Partnera)

 2. Potencjał techniczny, kadrowy i organizacyjny, pozwalający na realizację Projektu (Proszę opisać szczegółowo zasoby, które Partner zamierza zaangażować do realizacji zadań w projekcie z opisem posiadanych kwalifikacji oraz z podaniem ról/zadań jakie osoby będą pełniły w projekcie).

 3. Doświadczenie w realizacji projektów/ zadań o podobnym charakterze (Proszę opisać doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej).

 4. Koncepcja udziału Partnera w projekcie (Proszę przedstawić opis działań proponowanych do realizacji w projekcie).

 5. Wkład własny potencjalnego Partnera w realizację projektu (Proszę opisać zasoby, jakie Partner zamierza wnieść do projektu).

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:

 1. Odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Partnera i umocowanie osób go reprezentujących.

 2. Aktualny statut Partnera (jeżeli dotyczy).

 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z wymogami konkursu i ich akceptacji (dostępne pod adresem internetowym:

  https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1222-11_2_uslugi_spoleczne_i_zdrowotne.html

 4. Opis deklarowanego wkładu potencjalnego Partnera w realizację projektu (zasoby).

 5. Opis posiadanego potencjału kadrowo – organizacyjnego oraz technicznego, niezbędnego do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości.

 6. Opis posiadanego doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej wraz z podaniem kwoty pozyskanego dotychczas wsparcia.

 7. Oświadczenie o przystąpieniu do wspólnej pracy przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie projektu, którego termin na złożenie mija w dniu 2018-02-28, w wymiarze niezbędnym do przygotowania wniosku aplikacyjnego.

Wszystkie dokumenty winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Partnera (w przypadku, gdy czynności, w tym np. podpisywanie oświadczeń, będą dokonywane przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji podmiotu wymagane jest pełnomocnictwo).

Termin i miejsca składania zgłoszeń.

Zgłoszenia z dopiskiem „Otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego, pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie”” należy złożyć do dnia 02.02.2018 r. w zamkniętych kopertach osobiście (w dni robocze w godz. od 7.25.00 do 15.00) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia);

Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, zawierające komplet wymaganych dokumentów.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. wyboru kilku Partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie”

 2. odwołania konkursu lub unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Wynik konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie (http://www.spzoz.wlodawa.pl/) w terminie 14 dni od upływu terminu składania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje w sprawie: Anna Tomaszewska, tel. 797704880. 

Wynik

W wyniku przeprowadzonego konkursu na wybór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie" wybrano następujących Partnerów:

 1. Stowarzyszenie Forum Rozwoju Regionu, 21-580 Wisznice, ul.Włodawska 6
 2. Anna Kalicka-Rutkowska NZOZ Animed Osrodek Zdrowia w Urszulinie, 22-234 Urszulin, ul. Nowa 2
 3. NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów P.Pakuła, D.piróg - Spółka Partnerska, 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66