Baner z logotypami projektów dofinansowanych z europejskich funduszy

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie poszukuje kandydata na stanowisko Kierownika Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego powstaje w ramach projektu pt. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie” (dalej „Projekt”) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Okres realizacji projektu: 2019-01-01 do: 2020-12-31. 

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi poprzez realizację modelu w zakresie kompleksowego wsparcia takich osób w zakresie usług zdrowotnych i społecznych - wspomagających proces leczenia. Celem szczegółowym jest ograniczenie barier w dostępie do podstawowych usług publicznych na jakie napotykają osoby z zaburzeniami psychicznymi. Projekt przyczyni się do wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do stworzenia możliwości rozwoju osobistego, poprawy warunków codziennego funkcjonowania grupom docelowym.

Projekt zakłada objęcie uczestników projektu będących klientami Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego zindywidualizowanym wsparciem, poprzez przygotowanie i realizację dla każdego z nich Indywidualnego Planu Zdrowienia. 

Przejdź do opisu głównych zadań projektu 

I. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: psychologia, zarządzanie

2) co najmniej 5- letni staż pracy w placówce o zbliżonym charakterze - Centrum Kryzysowe, Poradnia Psychologiczna, Pion Psychiatryczny

3) znajomość przepisów prawnych:

 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2017 poz. 882 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U .z 2017 r poz. 2237 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000);
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. 119/1 z 04.05.2016) zwanego dalej „RODO”;

4) znajomość Modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w Warszawie” Wnioskodawca: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON Nr projektu: POWR.04.01.00-00-D002/15

5) podstawowa znajomość zasad realizacji projektów unijnych oraz REGULAMINU KONKURSU nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-004/17, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet Inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

II. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy z zakresu interwencji kryzysowej,

b) umiejętność organizowania pracy oraz podejmowania decyzji,

c) odporność na stres.

Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym będzie dodatkowym atutem.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Współpraca z Koordynatorem i zespołem koordynującym projekt w zakresie wdrażania zadań związanych z realizacją projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie” (dalej „Centrum”), w szczególności:

  1. Utworzenia i prowadzenia Centrum Koordynacji 24/7 (infolinia)

  2. Zespół interwencji kryzysowej (ZIK).

  3. Poradnia zdrowia psychicznego.

  4. Zespół leczenia środowiskowego (mobilny)

  5. Zespół opieki dziennej

  6. Działania edukacyjno – prewencyjne

  7. Partnerstwa lokalne w ramach organizacji wsparcia środowiskowego

  8. Aktywizacja społeczna i zawodowa. Pomoc w załatwieniu spraw socjalnych

  9. Ośrodki/ grupy wsparcia dla pacjentów

  10. Prowadzenie mieszkania treningowego

 2. Zarządzanie, nadzorowanie i kierowanie pracą Centrum oraz podległych pracowników

 3. Reprezentowanie Centrum na zewnątrz

 4. Organizowanie pracy podległych pracowników, w tym zatwierdzanie harmonogramów pracy pracowników oraz osób współpracujących w ramach umów cywilno-prawnych

 5. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników Centrum

 6. Opracowanie zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych w sprawach dotyczących pracy i funkcjonowania Centrum

 7. Odpowiedzialność za powierzone mienie,

 8. Opracowanie regulaminów wewnętrznych funkcjonowania Centrum

 9. Opracowanie zakresów zadań kadry zatrudnionej w Centrum oraz osób współpracujących w ramach umów cywilno-prawnych

 10. Monitorowanie realizacji założonych wskaźników produktu i rezultatu w projekcie.

 11. Współpraca z zespołem koordynującym w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zatrudniania kadry, zakupu wyposażenia i urządzeń, zakupu pomocy, zorganizowania szkolenia dla pracowników, rekrutacji pacjentów, promocji projektu

 12. Współpraca z Partnerami projektu w zakresie wdrażanych zadań, praca w Grupie Sterującej powołanej w celu prawidłowego zarządzania Partnerstwem oraz zapewnienia podejścia partnerskiego w realizacji wskazanego wyżej Projektu.

 13. Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu działania Centrum,

IV. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

Dokumenty powinny zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie lub za pośrednictwem poczty na adres: SPZOZ we Włodawie, 22-200 Włodawa, ul. J. Piłsudskiego 64, w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. do godziny 15.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie”

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu korespondencji do sekretariatu SPZOZ we Włodawie.

Kandydaci spełniający wymogi formalne, będą informowani indywidualnie o terminie i zastosowanych technikach naboru.

Informacji w sprawie funkcjonowania Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie udziela Pani Anna Tomaszewska, telefon 797 704 880, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Załączniki:

 1. Model leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w Warszawie” Wnioskodawca: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON Nr projektu: POWR.04.01.00-00-D002/15

 2. REGULAMINU KONKURSU nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-004/17, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, RPO WL 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne