SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Projekty Unijne

Rozbudowa i doposażenie SOR w SPZOZ we Włodawie, budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem poprawy warunków leczenia i diagnostyki pacjentów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

SPZOZ we Włodawie uzyskał dofinansowanie Projektu "Rozbudowa i doposażenie SOR w SPZOZ we Włodawie, budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem poprawy warunków leczenia i diagnostyki pacjentów" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działania 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej we Włodawie jako kontynuacja leczenia osób starszych, niesamodzielnych poprzez realizacje świadczeń opiekuńczo-leczniczych i rehabilitacyjnych w celu przywrócenia im sprawności i zdolności funkcjonowania w środowisku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach : Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.