SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci – program profilaktyczny w województwie lubelskim

 

Plakat - Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci - Program profilaktyczny

Pliki do pobrania


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Zamknij

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

w projekcie pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci-program profilaktyczny w województwie lubelskim”,

nr projektu RPLU.11.02.00-06-0035/17,  Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Zakres Interwencji: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

§ 1

Informacje ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie „Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci-program profilaktyczny w województwie lubelskim”.

 2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach Oś priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 3. Projekt realizowany jest na podstawie Umowy nr 29/RPLU.11.02.00-06-0035/17-00.

 4. Realizatorem projektu jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie.

 5. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2018r. – 31.07.2020r. w szkołach podstawowych na terenie województwa lubelskiego.

 6. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:

  1. Projekt - „Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci – program profilaktyczny w województwie lubelskim” ,nr projektu RPLU.11.02.00-06-0035/17, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Zakres interwencji: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

  2. Uczestniczka/k Projektu – uczeń biorący udział w zajęciach profilaktycznych, uczeń biorący udział w badaniach profilaktycznych.

  3. Obszar wiejski – oznacza obszar słabo zaludniony zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3), tj. obszary których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.

  4. Osoba z niepełnosprawnością - oznacza osobę niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z. 2011 r., Nr 231 poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia

  5. Biuro Projektu – Biuro Projektu Al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, budynek Administracji pokój nr 109, nr tel 501811062.

  6. Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20 – 029 Lublin 

§ 2

Cel i zakres wsparcia

 1. Celem projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie ryzyka jakie niesie ze sobą nadwaga i otyłość oraz nabycie wiedzy w zakresie przeciwdziałania tym problemom wśród uczniów szkół podstawowych klas IV – VI, z terenu województwa lubelskiego, dzięki kompleksowej interwencji edukacyjno – zdrowotnej.

 2. Projekt przewiduje objęcie wszystkich uczestników/czek następującymi formami wsparcia:

  1. Działania diagnostyczne – badania przesiewowe (pomiar: wzrostu, masy ciała, ciśnienia tętniczego krwi). Na podstawie badań diagnostycznych zostanie określony wskaźnik BMI oraz WHR. Wyniki badań zostaną przekazane rodzicowi/opiekunowi prawnemu przez pielęgniarkę wykonującą badania.
  2. Działania edukacyjne:
  a. Etap I - Zajęcia z zakresu prawidłowego żywienia „Zdrowe odżywiane się i aktywny styl życia” – 2 spotkania x 45 minut / gr.
  W tracie zajęć Uczestnicy poznają zasady zdrowego żywienia, dowiedzą się jak ważna jest aktywność fizyczna.
  b. Etap II – Zajęcia z dietetyki – 2 spotkania x 45 minut /gr.
  W tracie zajęć Uczestnicy poznają zagadnienia z zakresu funkcjonowania układu pokarmowego, znaczenie składników odżywczych, jak układać i oceniać jadłospis.
  Dodatkowo Uczestnicy projektu, u której/którego wykryto nadwagę/otyłość otrzyma wraz z opiekunem prawnym indywidualne konsultacje z dietetykiem obejmujące m.in. wywiad rodzinny w kierunku nadwagi/otyłości/chorób towarzyszących, czynników socjo-demograficznych, stanu zdrowia, historii żywienia w tym możliwości leczenia oraz inne sposoby postępowania – 1 spotkanie x 45 min.
  c. Etap III – Zajęcia z psychologiem - tematyka: motywacja, zaburzenia odżywiania, czynniki psychiczne w procesie odżywiania 1 spotkania x 45 minut / gr.
  3. Działania praktyczne – zajęcia mające na celu rozwój aktywności fizycznej, które pozwolą zapobiegać nadwadze lub z nią walczyć – 2 spotkania x 45min. / gr.
  4. Każdy z uczestników/czek biorący udział w projekcie otrzyma nieodpłatnie:
  a. Materiały edukacyjne (skrypt zawierający treści zajęć).
  b. Narzędzia do wykonywania ćwiczeń (mata, skakanka, piłka gimnastyczna). 

§ 3

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników

 1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą niedyskryminacji, równości szans płci, przejrzystości i bezstronności. Zapewniony zostanie dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 2. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będą kryteria:

1. Zamieszkiwanie na terenie województwa lubelskiego

2. Bycie uczniem klasy IV-VI

3. Zamieszkiwanie na terenie wiejskim.

 1. Utworzona zostanie lista rezerwowa uczestników, w miarę możliwości objętych projektem w późniejszym terminie.

 2. W przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej przed rozpoczęciem wsparcia zakwalifikowana będzie osoba z listy rezerwowej.

 3. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły i prowadzona będzie na terenie województwa lubelskiego od 01.10.2018r. do 28.04.2020 r. Potrwa do czasu zakwalifikowania do projektu 3000 osób spełniających warunki uczestnictwa.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia procesu rekrutacji w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających taką konieczność.

 5. W przypadku zgłoszeń do projektu na poziomie przekraczającym 120% założonej liczby uczestników i uczestniczek rekrutacja może zostać zawieszona.

 6. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie za pośrednictwem szkół oraz za zgodą rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy.

 7. Warunkiem ubiegania się o dostęp do uczestnictwa w Projekcie jest zapoznanie się z materiałami informacyjno-edukacyjnymi, zaakceptowanie akceptacja Regulaminu oraz wypełnienie i złożenie podpisanych dokumentów (deklaracja uczestnictwa i karta zgłoszeniowa wraz z oświadczeniami) w Biurze Projektu lub bezpośrednio podczas spotkań rekrutacyjnych.

 8. Nie złożenie kompletu wymaganych dokumentów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie wyklucza z możliwości ubiegania się o uczestnictwo w projekcie.

 9. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

 1. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji:

  a. Formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  b. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

  c. Orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób z niepełnosprawnością.

 2. W przypadku osób niepełnosprawnych dopuszcza się możliwość składania dokumentów zgłoszeniowych w formie elektronicznej – wówczas wymagane jest złożenie na nich podpisu przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia.

 3. Formularze zgłoszeniowe są weryfikowane pod kątem spełnienia warunków udziału w projekcie przez Koordynatora Projektu lub innego wyznaczonego pracownika Projektu.

 4. Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest w Biurze Projektu we Włodawie Al. Józefa Piłsudskiego 64 budynek Administracji pokój 109, na stronie www.spzoz.wlodawa.pl, sekretariatach szkół objętych projektem oraz podczas spotkań rekrutacyjnych.

§ 4

Uczestnictwo w projekcie

 1. Zajęcia przewidziane do realizacji odbywać się będą w szkołach, do których uczęszczają uczniowie z zastosowaniem podziału na grupy.

 2. Podziału na grupy dokonuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z wychowawcą oraz Realizatorem Projektu, odpowiednio do zapisów wynikających z wniosku o dofinansowanie projektu .

 3. Realizator projektu dołoży wszelkich starań aby plan zajęć przewidzianych do zrealizowania został maksymalnie skorelowany z planem zajęć podstawowych obowiązującym w danej szkole.

 4. Uczestnicy biorący udział w Projekcie uczestniczą w zajęciach realizowanych w ramach projektu nieodpłatnie.

 5. Obecność na zajęciach realizowanych w ramach projektu sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego zajęcia poprzez sprawdzenie listy obecności lub potwierdzenie podpisem ucznia na liście obecności.

 6. Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia. Pisemne usprawiedliwienie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy dołącza się do dokumentacji projektowej.

 7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie trwania zajęć, rodzic/opiekun prawny uczestnika projektu zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia pisemnego oświadczenia o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny rezygnacji.

 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 uczestnik projektu zostaje skreślony z listy uczestników projektu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia pisemnej informacji/oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. 

§ 5

Zasady monitoringu

 1. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Realizatora, w tym ankiet dotyczących oceny i jego rezultatów.

 1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Realizatora oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej. 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego Regulaminu.

 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora.

 3. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu www.spzoz.wlodawa.pl

 4. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin organizator umieszczać będzie na stronie internetowej projektu.